«Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ն1-02/11,ԱԺ-011-12,12.03.2020թ.,ԱԱԵ-011                                                           

 

ՆԱԽԱԳԻԾ  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

 ՕՐԵՆՔԸ

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ (ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ) ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» 1998 թվականի ապրիլի 22-ի ՀՕ-16 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 8-րդ կետի «ժա» ենթակետում ««Զինապարտության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին» բառերը փոխարինել ««Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքին» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին կետի երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

Ծրագրի նախագիծը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողով՝ ծրագրի գործադրմանը նախորդող նիստին::

Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածի՝

1) ա ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«ա) սույն օրենքով սահմանված կարգով քննարկում է մասնավորեցման ծրագրերի, դրանցում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը,».

2) «բ» ենթակետի առաջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«բ) քննարկում է պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունները:»:

Հոդված 4. Օրենքի 10-րդ հոդվածի «ա» ենթակետում «հաստատմանը» բառը փոխարինել «քննարկմանը» բառով:

Հոդված 5. Օրենքի ամբողջ տեքստում, բացառությամբ 33-րդ հոդվածի 2-րդ և  3-րդ կետերի, «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով:

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ