Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին ( հեղինակի կողմից լրամշակվում է 19.02.2021թ.)

 

Ն-1-02/20,ԱԺ-011-20,06.05.2020թ., ՊԻ-ՄՀ

 

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

 ՕՐԵՆՔԸ

 

 

ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. 2013 թվականի ապրիլի 25-ի Քրեական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 218-րդ և 219-րդ հոդվածներն ուժը կորցրած ճանաչել:

   

Հոդված 2. Օրենսգրքի 216-րդ հոդվածի 5-րդ մասի «216-րդ, 217-րդ, 218-րդ և   219-րդ» բառերը փոխարինել «216-րդ և 217-րդ» բառերով:

 

 Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ