«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2004թ. դեկտեմբերի 22-ին

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի  հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետու-թյան օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 2-րդ հոդվածի  վերջին պարբերությունում հանել «(այսուհետ` անհատ ձեռներեց, անհատական (ընտանեկան) ձեռնարկություն)» բառերը: 

Հոդված 2. Օրենքի 241-րդ հոդվածի առաջին մասում «ինչպես նաև» բառերից հետո ավե-լացնել  «Գնումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին համապատաս-խան» բառերը:

Հոդված 3. Օրենքի  31-րդ հոդվածում՝

ա) «դեպքը» բառը փոխարինել «դեպքերից որևէ մեկը» բառերով.

բ) ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2-րդ մաս.

«2. անհատույց (մասնակի հատուցմամբ) սպառման հարկվող գործարքների (գործառնու-թյունների) իրականացման օրը:»:

Հոդված 4. Օրենքի 43-րդ հոդվածի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խըմ-բագրությամբ՝

«ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառությունը թաքցնելու կամ պակաս ցույց տալու, ինչպես նաև սույն օրենքով նախատեսված կարգի խախտումով ապրանքների և ծառայությունների դիմաց վճարված ԱԱՀ-ի գումարները պակասեցնելու (հաշվանցելու) հետևանքով բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարները թաքցնելու կամ պակաս ցույց տալու համար վճարողներից գանձվում է թաքցված կամ պակաս ցույց տրված ԱԱՀ-ի գումարը, բացառությամբ սույն հոդ-վածով նախատեսված դեպքի, ինչպես նաև տուգանք՝ այդ գումարի 50 տոկոսի չափով:»:

 

Հոդված 5. Օրենքի 442 -րդ հոդվածի  2-րդ պարբերության՝

ա) առաջին նախադասությունում «հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեությանը վերաբերող գործարքների գծով» բառերից հետո ավելացնել «, «Առևտրի հարկի մասին» Լեռ-նային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ  մասի  պահանջների խախ-տումով» բառերը.

բ) երրորդ  նախադասությունում «հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեությանը» բառերից հետո ավելացնել «, «Առևտրի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-թյան օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջների խախտմանը» բառերը:

 

 

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2005 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 


30 դեկտեմբերի 2004 թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ- 164