Արտակարգ իրավիճակի ռեժիմի կանոնները խախտելու համար վարչական պատասխանատվության մասին ( հեղինակի կողմից լրամշակվում է 19.02.2021թ.)

 

Ն-1-02/4,ԱԺ-011-05,.10.07.2020թ.,ՊԻ-ՄՀ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ՆԱԽԱԳԻԾ

               

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

 ՕՐԵՆՔԸ

 

 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՌԵԺԻՄԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

     1. Սույն օրենքը սահմանում է արտակարգ իրավիճակի ռեժիմի կանոնները խախտելու համար վարչական պատասխանատվությունը:

    

Հոդված 2. Արտակարգ իրավիճակի ռեժիմի կանոնները խախտելը

     1. Արտակարգ իրավիճակի ժամանակ ազատ տեղաշարժվելու պայմանները, պահանջները խախտելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով։

2. Արտակարգ իրավիճակի տարածք մուտք գործելու և տարածքից դուրս գալու հատուկ ռեժիմը խախտելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկից մինչև յոթանասունապատիկի չափով:

3. Արտակարգ իրավիճակի ժամանակ ֆինանսատնտեսական գործունեության առանձին տեսակների իրականացման սահմանափակումները խախտելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով:

4. Արտակարգ իրավիճակի ժամանակ որոշակի ապրանքների կամ դրանց առանձին խմբաքանակների արտահանման կամ ներմուծման սահմանափակումները խախտելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով:

5. Արտակարգ իրավիճակի ժամանակ գործադուլների և իրավաբանական անձանց գործունեությունը կասեցնող կամ դադարեցնող այլ միջոցառումների արգելքը խախտելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի չափով:

6. Արտակարգ իրավիճակի ժամանակ տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման սահմանափակումները խախտելը, ինչպես նաև դրանց զննման իրականացմանը խոչընդոտելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկից  մինչև հարյուրապատիկի չափով:

7. Լրատվական գործունեություն իրականացնողի կողմից արտակարգ իրավիճակի ընթացքում սահմանված տեղեկությունների հրապարակման կամ տարածման կանոնները խախտելը՝

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից երեքհարյուրապատիկի չափով:

8. Արտակարգ իրավիճակի ժամանակ զենքի, ռազմամթերքի, պայթուցիկ և թունավոր նյութերի, հատուկ միջոցների վաճառքի արգելքը, ինչպես նաև թմրամիջոցների ու հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի, ուժեղ ներգործող նյութեր պարունակող դեղագործական միջոցների և պատրաստուկների, էթիլային սպիրտի, ալկոհոլային խմիչքների, սպիրտ պարունակող արտադրանքի շրջանառության հատուկ ռեժիմը խախտելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից մինչև հազարհինգհարյուրապատիկի չափով:

9. Արտակարգ իրավիճակի ժամանակ որպես սահմանափակում նախատեսված մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման կանոնները խախտելը՝

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից երկուհարյուրհիսունապատիկի չափով։

10. Սույն հոդվածի 9-րդ մասի իմաստով մեկուսացում է համարվում     անձանց, այդ թվում` հիվանդի կամ վարակվածի կամ նրանց հետ շփված անձանց (կոնտակտավորների) առանձնացումը դրա համար նախատեսված որոշակի տարածքում՝ այլ անձանց հետ անմիջական շփումը բացառելու և վարակի տարածումը կանխելու նպատակով:

Սույն հոդվածի 9-րդ մասի իմաստով ինքնամեկուսացում է համարվում անձանց, այդ թվում` հիվանդի կամ վարակվածի կամ նրանց հետ շփված անձանց (կոնտակտավորների) առանձնացումն իրենց մշտական բնակության կամ իր նախընտրությամբ մեկ այլ վայրում՝ այլ անձանց հետ անմիջական շփումը սահմանափակելու և վարակի տարածումը կանխելու նպատակով:

 

  Հոդված 3. Արտակարգ իրավիճակի ռեժիմի կանոնների խախտման վերաբերյալ գործերի քննությունը

     1. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով սահմանված իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը քննում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով սահմանված կարգով:

   

Հոդված 4. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

      1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՌԵԺԻՄԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

1.

Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

 

     «Արտակարգ իրավիճակի ռեժիմի կանոնները խախտելու համար վարչական պատասխանատվության մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել է՝ հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ ներկայումս Արցախի Հանրապետությունում հայտարարված է արտակարգ իրավիճակ, որի շրջանակներում անձանց որոշ հիմնական իրավունքներ ենթարկվում են ժամանակավոր սահմանափակումների: Սակայն ներկայումս օրենսդրության մեջ բացակայում են նշված սահմանափակումների խախտման իրավական հետևանքները: Ուստի անհրաժեշտ է պատասխանատվություն նախատեսող նորմերի միջոցով ապահովել արտակարգ իրավիճակի սահմանված կարգը:

Խնդիրը նրանում է, որ ներկա դրությամբ համաճարակի հետևանքները նվազագույնի հասցնելու նպատակով անձինք ենթարկվում են մեկուսացման և ինքնամեկուսացման: Տեղեկատվության հրապարակման և տարածման որոշ սահմանափակումներ են նախատեսված զանգվածային լրատվության միջոցների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար: Գործնականում միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում առանց իրավական պատասխանատվության միջոցների կիրառման ապահովելու նշված պահանջների պատշաճ կատարումը: Հիվանդ և վարակակիր անձինք հաճախ հրաժարվում են մեկուսանալ կամ ինքնամեկուսանալ: Արդյունքում հնարավոր չի լինում ապահովել վարակի տարածման կանխումը:

2.

Առաջարկվող կարգավորումների բնույթը

 

     Նախագծով սահմանվում է արտակարգ իրավիճակի ռեժիմի կանոնները խախտելու համար վարչական պատասխանատվությունը:

3.

Ակնկալվող արդյունքը

 

Նախագծի ընդունմամբ կապահովվի արտակարգ իրավիճակներում սահմանված կանոնների պատշաճ կատարումը, այն է՝ բնակչության առողջության պահպանման և առողջական վիճակի բարելավման նպատակով սանիտարականխարգելիչ, կարանտինային հատուկ միջոցառումների, վարակի տարածումը կանխելու և վերացնելու պայմաններ սահմանելու, ինչպես նաև բնակչության պաշտպանության կանխարգելիչ այլ աշխատանքների և միջոցառումների ժամանակին, պատշաճ, օպերատիվ, արդյունավետ կազմակերպումը և իրականացումը:

4.

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

 

     Նախագիծը մշակվել Է Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի Օրենսդրության կատարելագործման բաժնի կողմից:

5.

Նախագծի նորմատիվ բնույթը

 

     Նախագծի նորմատիվ բնույթը պայմանավորված է նրանով, որ այն պարունակում վարքագծի պարտադիր կանոններ, որոնք արտակարգ իրավիճակում գործում են Արցախի Հանրարապետության ողջ տարածքում:

 

 

 

 

      ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                                                                   

      ԱՐԴԱՐԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                              Ս.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ