«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 1999թ. դեկտեմբերի 29-ին

 Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 3 հոդվածի 1-ին մասում «երկու միլիոն» բառերը փոխարինել «չորս միլիոն» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 15 հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 24-րդ կետով՝

   «24)  գյուղատնտեսական մթերքների ավարտուն տեխնոլոգիական ցիկլ անցնող վերամշակումը և վերամշակողի կողմից դրանց իրացումը՝ համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանվող ցանկի»£

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2000 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 


31 դեկտեմբերի  1999 թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-86