«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                     Ընդունված է 2002թ. նոյեմբերի 27-ին

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-տության օրենքի 15-րդ  հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 28-րդ կետով.

            «28) արտադրողի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում արտադրված զինվորական հանդերձանքի իրացումը՝ համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված ցանկի:

Հոդված 2.   Սույն օրենքն ուժի մեջ  է մտնում  2003 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 


30 դեկտեմբերի 2002 թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-19