«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2002թ. հունիսի 20-ին

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան-րապետության օրենքի 241 հոդվածի 1-ին մասում «կեղտաջրերի հեռացման ծառայու-թյունների» բառից հետո ավելացնել «, ինչպես նաեւ պետական գնումների շրջանակ-ներում ապրանքների մատակարարման եւ ծառայությունների մատուցման գործարքների»  բառերը:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 


3 հուլիսի 2002 թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ- 223