«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

Ընդունված  է 2020 թվականի

                                                                 ապրիլի 30-ին

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված  1. «Պետական տուրքի մասին»  2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի  (այսուհետ` Օրենք) 18-րդ  հոդվածը  լրացնել հետևյալ  բովանդա­կու­թյամբ  7.1-ին կետով.

«

7.1. ջրային բնագավառ

ա) խմելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման համար` տարեկան

Բազային տուրքի
 100-ապատիկի
 չափով

»:

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենքի 19.1-ին հոդվածի 9-րդ ենթակետը:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում  պաշտոնական հրապարակ­ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2020թ. մայիսի 19

Ստեփանակերտ

ՀՕ-30-Ն