«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

Ընդունված  է 2020 թվականի

                                                                 ապրիլի 30-ին

 

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին»  2002 թվականի մարտի 28-ի ՀՕ-202 օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակը լրացնել հետևյալ բովանդա­կությամբ 8.1-ին բաժնով.

«

8.1. ՋՐԱՅԻՆ   ԲՆԱԳԱՎԱՌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

խմելու ջրամատակարարման    կամ    ջրահեռացման (կեղտա­ջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցում

ՊՀ

Բ

Ա

Փ

-

-

Հ

Վ

»:                                                                                                                                              

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2020թ. մայիսի 19

Ստեփանակերտ

ՀՕ-29-Ն