Ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

Ընդունված  է 2020 թվականի

                                                                 ապրիլի 30-ին

 

 

ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. 2003 թվականի  նոյեմբերի 26-ի Ջրային օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 1-ին հոդվածում՝

1) 14-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Կարգավորող հանձնաժողով՝ «Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող մարմնի մասին» օրենքով ստեղծված մարմին.».

2) 25-րդ  և  37-րդ  պարբերություններն  ուժը կորցրած ճանաչել.

3) 36-րդ պարբերությունը շարադրել  հետևյալ  խմբագրությամբ.

«սակագին՝ ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման համար Կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած գին.».

4)   լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  պարբերություններ.

«լիցենզավորված անձ՝ Կարգավորող հանձնաժողովի կողմից ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման ոլորտում սահմանված կարգին համապատասխան լիցենզիա ստացած անձ.

բաժանորդ` լիցենզավորված անձի հետ ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքած անձ կամ այդ ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման համար դիմած անձ.

խմելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոններ՝ Կարգավորող հանձնաժողովի հաստատած փաստաթուղթ, որով սահմանվում են լիցենզավորված անձի կողմից բաժանորդներին խմելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնները և պայմանները.

ընկերությանը վերաբերող գաղտնապահական տեղեկատվություն` լիցենզավորված անձի ֆինանսական վիճակի և առևտրային գաղտնիքների վերաբերյալ տեղեկատվություն կամ այլ տեղեկություններ, որոնց հրապարակումը կարող է վնասել լիցենզավորված անձին, ինչպես նաև  մասնավոր այն տեղեկությունները, որոնք վերաբերում են լիցենզավորված անձի կողմից մատակարարվող սպառողներին:»:

 

Հոդված 2.  Օրենսգրքի  5-րդ հոդվածում՝

1) 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5) ջրամատակարարման համակարգերի կառավարումը և կարգավորումը.».

2) 13-րդ կետից հանել «կարգավորվող» բառը.

3) 14-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«14) պետական բյուջեում սուբսիդիաների կամ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային արտոնությունների նախատեսում ֆինանսական ճեղքվածքի մարման համար.»:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի  2-րդ  պարբերության  3-րդ  նախադասությունում «Հանձնաժողովի» բառը փոխարինել «Կարգավորող հանձնաժողովի»  բառերով:

 

Հոդված 4.  Օրենսգրքի  12-րդ հոդվածում՝

1) 10-րդ կետից հանել «ըստ ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվության պայմաններիբառերը.

2) 11-րդ կետում «ջրային համակարգերի օգտագործման թույլտվությամբ» բառերը փոխարինել «օրենքով և այլ իրավական ակտերով» բառերով.

3) 13-րդ  և 14-րդ կետերը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«13) մասնակցում է Կարգավորող հանձնաժողովին սակագների վերաբերյալ ներկայացվող առաջարկությունների քննարկմանը.

14) մասնակցում է Կարգավորող հանձնաժողովին ներկայացվող առաջարկությունների քննարկմանը՝ լիցենզիաների և դրանցում ներառվող պայմանների վերաբերյալ։»:

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 14-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրու­թյամբ.

 

«Հոդված 14. Կարգավորող հանձնաժողովը

 

1.  Կարգավորող հանձնաժողովն իրավասու է՝

1) սահմանելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման սակագները և դրանց հաշվարկման (մշակման) մեթոդիկաները.

2) ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման ոլորտում իրականացնելու լիցենզավորում՝ սույն օրենսգրքին համապատասխան իր հաստատած լիցենզավորման կարգի համաձայն.

3) վերահսկելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման ոլորտում իր տրամադրած լիցենզիայի պայմանների կատարումը, իրականացնելու լիցենզավորված անձանց գործունեության մոնիթորինգ (մշտադիտարկում) և կիրառելու սույն օրենսգրքով սահմանված տուժանքները.

4) սահմանելու խմելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնները.

5) սահմանելու լիցենզավորված անձանց և բաժանորդների միջև կնքվող՝ խմելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը կամ պարտադիր պայմանները.

6) իր սահմանած կարգով կազմակերպելու քննարկումներ Կարգավորող հանձնաժողով ուղղված հարցադրումների, բողոքների վերաբերյալ և քննարկումների արդյունքով կայացնելու որոշումներ.

7) լիցենզավորված անձանց համար սահմանելու Արցախի Հանրապետու­թյան օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխանող հաշիվներ և ենթահաշիվներ` կարգավորմանը վերաբերող հաշվետվությունների ներկայացման նպատակով.

8) սահմանելու սպառողներին մատուցվող ծառայությունների որակին (սպասարկման որակին) ներկայացվող նվազագույն պահանջները.

9) ապահովելու իր ընդունած որոշումների կիրարկումը, կատարման նկատմամբ հսկողությունը և մեկնաբանումը։

2. Կարգավորող հանձնաժողովը չի կարգավորում (լիցենզիաներ չի տրամադրում և սակագներ չի սահմանում) «Ջրօգտագործողների ընկերու­թյուն­ների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին»  օրենքի համաձայն ստեղծված ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների գործունեությունը:»:

 

Հոդված 6. Օրենսգրքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետն ուժը կորցրած  ճանաչել:

 

Հոդված 7. Օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի  2-րդ  պարբերությունում  «սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում պահանջվում է ունենալ ջրային համակարգի  օգտագործման  թույլտվություն»  բառերը փոխարինել «պահանջ­վում է ունենալ լիցենզիա» բառերով:

 

Հոդված 8Օրենսգրքի 5-րդ գլուխը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Գ Լ ՈՒ Խ  5

ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ

 

Հոդված 38. Լիցենզավորումը

 

1. Ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունները մատուցվում են Կարգավորող հանձնաժողովի տրամադրած լիցենզիայի հիման վրաբացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ և 121-րդ հոդվածի 8-րդ մասերով սահմանված դեպքերի։

2. Լիցենզիա չի պահանջվում, և մատուցվող ծառայությունների սակագները չեն կարգավորվումեթե լիցենզավորման ենթակա գործառույթներն իրականացվում են՝

1) բացառապես սեփական կարիքների համար.

2) համայնքների կամ ջրօգտագործողների ընկերությունների կամ ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների կամ համայնքային բյուջետային հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից:

 

Հոդված 39. Ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման լիցենզիան

 

1. Խմելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման լիցենզիա ունեցող անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է սույն օրենսգրքով, իրավական այլ ակտերով և լիցենզիայով սահմանված դեպքերում ու կարգով խմելու ջրի մատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայություններ մատուցել բաժանորդներին, իրականացնել ջրի մեծածախ վաճառք, ինչպես նաև իր սպասարկման տարածքում կառավարել, շահագործել, պահպանել, բարելավել և ընդլայնել իր ջրային համակարգը։

2. Ոռոգման ջրամատակարարման ծառայությունների մատուցման լիցենզիա ունեցող անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայություններ մատուցել բաժանորդներին, համայնքներին և ջրօգտագործողների ընկերություններին (ջրօգտագործող­ների ընկերությունների միություններին), ինչպես նաև կառավարել, շահագործել, պահպանել, բարելավել և ընդլայնել իր ջրային համակարգը, իրականացնել ջրի մեծածախ վաճառք։

 

Հոդված 40. Լիցենզիայի տրամադրումը, պայմանները, գործողության ժամկետը, լիցենզավորման ենթակա գործունեության էությունը կազմող գործառույթները և սպասարկման տարածքը

 

1. Սկսած դիմողի կողմից բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը Կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնելու պահից` Կարգավորող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում, որի տևողությունը չպետք է գերազանցի 80 աշխատանքային օրը, քննարկում է լիցենզիա տրամադրելու վերաբերյալ հայտը և ընդունում հայտը բավարարելու կամ մերժելու որոշում:

2. Լիցենզիայի պայմանները սահմանում է Կարգավորող հանձնաժողովը։

3. Լիցենզիայի գործողության ժամկետը սահմանվում է Կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ և ամրագրվում լիցենզիայում՝ ելնելով հետևյալ չափանիշներից.

1) լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ գույքը սեփականության իրավունքով լիցենզավորվող անձին պատկանելու դեպքում` մինչև 25 տարի ժամկետով.

2) լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ գույքը պայմանագրով լիցենզավորվող անձի տնօրինման կամ տիրապետման տակ գտնվելու դեպքում` մասնավոր կառավարման պայմանագրով նախատեսված ժամկետով։

4. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության էությունը կազմող գործառույթները և սպասարկման տարածքը սահմանվում են լիցենզիայով։

 

Հոդված 41. Լիցենզավորված անձի պարտականությունները

 

1. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է՝

1) իր գործունեությունն իրականացնել սույն օրենսգրքին, Արցախի Հանրա­պետության այլ օրենքներին ու իրավական ակտերին համապատասխան.

2) ապահովել լիցենզավորված գործունեության մեջ ներգրավված ենթակառուցվածքների մատչելիությունը օրենքով սահմանված մարմինների ներկայացուցիչների համար.

3) Կարգավորող հանձնաժողովի հաստատմանը ներկայացնել սակագնի տարր կազմող մեծությունների հաշվարկման մեթոդիկաները.

4) ապահովել իր գործունեության թափանցիկությունը.

5) լիցենզավորված գործունեությանը վերաբերող հաշվետվությունները և այլ տեղեկատվությունը Կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնել վերջինիս սահմանած ձևերով և կարգով.

6) Կարգավորող հանձնաժողովի պահանջով ներկայացնել լիցենզավորված գործունեության վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և տվյալներ.

7) ապահովել բաժանորդների համար սպասարկման որակին ներկայացվող նվազագույն պահանջները.

8) իրականացնել ֆինանսական աուդիտ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև տեխնիկական աուդիտ:

 

Հոդված 42. Տեղեկատվության հրապարակայնությունը

 

1. Լիցենզավորված անձի կողմից Կարգավորող հանձնաժողով ներկայացված տեղեկատվությունը հրապարակային է, եթե այն լիցենզավորված անձի կողմից չի համարվում գաղտնի և նշված չէ որպես «ընկերությանը վերաբերող գաղտնապահական տեղեկատվություն»։

2. Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի ապացուցելու, որ իր ներկայացրած տեղեկատվության (ներառյալ՝ «ընկերությանը վերաբերող գաղտնապահական տեղեկատվության») հրապարակումը կարող է վնասել իր առևտրային գործունեության շահերին։

3. Կարգավորող հանձնաժողովը քննարկում է գաղտնիության վերաբերյալ լիցենզավորված անձի հիմնավորումները և իրավասու է ընդունելու կամ մերժելու նման տեղեկատվություն չհրապարակելու վերաբերյալ վերջինիս դիմումը:

 

Հոդված 43. Լիցենզիայի վերաձևակերպումը, կասեցումը, դադարեցումը և դրանում փոփոխությունների կատարումը

 

1. Լիցենզիայի վերաձևակերպումը, կասեցումը, դադարեցումը և լիցենզիայում փոփոխությունները կատարվում են «Լիցենզավորման մասին» օրենքին և սույն օրենսգրքին համապատասխան՝ Կարգավորող հանձնա­ժողովի հաստատած լիցենզավորման կարգի համաձայն:»:

 

Հոդված 9. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին և 5.2-րդ գլուխներով.

 

«Գ Լ ՈՒ Խ  5.1

ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐԸ

 

Հոդված 47.1. Տուժանքները

 

1. Կարգավորող հանձնաժողովը լիցենզավորված անձանց կողմից սույն օրենսգրքի դրույթների, Կարգավորող հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերի, լիցենզիայի պայմանները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում իր իրավասությունների սահմաններում իրավասու է տալու խախտումները վերացնելու հանձնարարականներ և կիրառելու տուժանքների հետևյալ տեսակները.

1) նախազգուշացում.

2) տուգանք.

3) լիցենզիայի գործողության կասեցում.

4) լիցենզիայի գործողության դադարեցում:

2. Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի Կարգավորող հանձնաժողովի նիստում, որտեղ քննարկվում է իր նկատմամբ տուժանք կիրառելու հարցը, արտահայտելու իր կարծիքը, ներկայացնելու առաջարկություններ և առարկություններ անձամբ կամ իր ներկայացուցչի միջոցով:

3. Լիցենզավորված անձի կողմից`

1) սույն օրենսգրքի դրույթները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխա­տավարձի տասնչորսհազարապատիկից մինչև քսանութհազարապատիկի չափով.

2) Կարգավորող հանձնաժողովի տրամադրած լիցենզիայի պայմանները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելն առաջացնում է տուգանքի նշանա­կում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի յոթհազարապատիկից մինչև տասնչորսհազարապատիկի չափով.

3) Կարգավորող հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերը չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելն առաջացնում է տուգանքի նշանա­կում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեքհազարապատիկից մինչև յոթհազարապատիկի չափով:

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված տուգանքների գումարները Կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված ժամկետում փոխանցվում են Արցախի  Հանրապետության պետական բյուջե:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5.2

ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԸ

ԵՎ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

 

Հոդված 47.2.  Մատակարարման պայմանագրերը

 

1. Բաժանորդին խմելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցումը կատարվում է մատակարարման պայմանագրի՝ խմելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնների համաձայն, որով լիցենզավորված անձը պարտավորվում է այդ պայմանագրով, օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով մատուցել համապատասխան ծառայություններ, իսկ բաժանորդը՝ վճարել մատուցված ծառայությունների համար։

 

Հոդված 47.3. Բաժանորդների ջրամատակարարումը կամ ջրահեռացումն ապահովող երաշխիքները

 

1. Լիցենզիայի գործողության դադարեցման դեպքում բաժանորդների անխափան ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման ապահովման նպատակով Կարգավորող հանձնաժողովը, մինչև նոր լիցենզիայի տրամադրումը, իրավասու է համապատասխան որոշմամբ պարտադրելու լիցենզիայից կամավոր հրաժարված կամ զրկված անձին ժամանակավորապես շարունակելու իր գործունեությունը՝ Կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ժամկետում և պայմաններին համապատասխան։

2. Լիցենզիայից զրկված անձը սահմանված պայմանները բավարարելու դեպքում իրավունք ունի ընդհանուր հիմունքներով դիմելու Կարգավորող հանձնաժողով՝ նոր լիցենզիա ստանալու համար։

3. Եթե լիցենզիայից զրկված անձը չի բավարարում նոր լիցենզիա ստանալու անհրաժեշտ պայմանները կամ հրաժարվում է նոր լիցենզիա ստանալու իրավունքից, ապա նա պարտավոր է օտարել իրեն պատկանող լիցենզավորված գործունեության համար անհրաժեշտ ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրմանհամակարգերը կամ օտարել լիցենզավորված անձի բաժնեմասը:

4. Սույն հոդվածի 1-3-րդ մասերով նախատեսված գործողությունները համաձայնեցվում են Արցախի  Հանրապետության կառավարության հետ:»:

 

Հոդված 10.   Օրենսգրքի  48-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ պարբերությունից հանել «և ջրային համակարգի օգտագործման» բառերը.

2)  3-րդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել.

3) 7-րդ պարբերության «դրա օգտագործման թույլտվությամբ» բառերը փոխարինել «Կարգավորող հանձնաժողովի տրամադրած լիցենզիայով» բառերով։

 

Հոդված 11. Օրենսգրքի   56-րդ հոդվածում «ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվությամբ» բառերը փոխարինել «Կարգավորող հանձնաժողովի տրամադրած լիցենզիայով» բառերով:

 

Հոդված 12.  Օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի  6-րդ կետում «ջրային համակար­գի օգտագործման թույլտվության» բառերը փոխարինել «Կարգավորող հանձնաժողովի տրամադրած լիցենզիայի» բառերով:

 

Հոդված 13. Օրենսգրքի  58-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «գործող ջրօգտագործման և ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվությունների» բառերը փոխարինել «գործող ջրօգտագործման թույլտվության և Կարգավորող հանձնաժողովի տրամադրած լիցենզիայի» բառերով:

 

Հոդված 14. Օրենսգրքի   59-րդ հոդվածի 4-րդ կետը «Ջրային համակար­գերի կառավարման մարմնին» բառերից հետո լրացնել «և Կարգավորող հանձնաժողովին» բառերով:

 

Հոդված 15. Օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 1-ին պարբերությունում «ջրօգտագործման և (կամ) ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվու­թյուն­ներով» բառերը փոխարինել «ջրօգտագործման թույլտվությամբ և (կամ) Կարգավորող հանձնաժողովի տրամադրած լիցենզիայով» բառերով:

 

Հոդված 16. Օրենսգրքի 73-րդ  հոդվածը,  74-րդ  հոդվածի  4-րդ  կետը  և  76-րդ  հոդվածի 2-րդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 17. Օրենսգրքի 78-րդ հոդվածից հանել «և ջրային համակարգի օգտագործման» բառերը:

 

Հոդված  18. Օրենսգրքի 79-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրու­թյամբ.

 

«Հոդված 79. Սակագների ձևավորման սկզբունքները

 

1. Սակագների ձևավորման սկզբունքներն են՝

1) լիցենզավորված գործունեություն իրականացնելու համար անհրա­ժեշտ՝ հիմնավորված շահագործման և պահպանման ծախսերի, հիմնական միջոցների մաշվածության և ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի փոխհատուցման ապահովումը.

2) ողջամիտ շահույթի ստացման հնարավորության ապահովումը.

3) հիմնավորված վարկերի սպասարկման ծախսերի ներառումը.

4) հիմնավորված տեխնոլոգիական և առևտրային կորուստները հաշվի առնելը.

5) հիմնավորված և անհրաժեշտ ապահովագրական ծախսերի ներառումը.

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված՝ հիմնավորված և անհրաժեշտ այլ ծախսերի փոխհատուցման ապահովումը.

7) սակագների տարբերակումն ըստ սպառման ծավալի, տարվա եղանակի, օրվա ժամերի, ծառայությունների տեսակների, ինչպես նաև ըստ ավազանային բաժանումների՝ կախված ջրամատակարարման եղանակից.

8) անհուսալի դեբիտորական պարտքերի ողջամիտ մակարդակի ապահովումը:»:

 

Հոդված 19. Օրենսգրքի  79.1-ին հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 79.1. Սակագների սահմանումը և վերանայումը

 

1. Սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը, այդ առնչությամբ լիցենզավորված անձանց կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևերը և ցանկը (հայտի փաթեթը) սահմանում է Կարգավորող հանձնաժողովը։

2. Սահմանված սակագներն ուժի մեջ են մտնում որոշումն ընդունվելուց 30 օր հետո, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքի, կամ եթե Կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ ավելի ուշ ժամկետ նախատեսված չէ։

3. Ջրային ոլորտում իրականացվող գործունեության համար առաջին անգամ լիցենզիա ստացող անձի գործունեության սակագինն ուժի մեջ է մտնում Կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված ժամկետից։

4. Սակագների գործողության ժամկետը մեկ տարուց պակաս չի կարող լինել, բացառությամբ այն դեպքի, երբ սահմանված սակագների մեծությունների` դատական կարգով բողոքարկման արդյունքում դատարանի վճռի հիման վրա Կարգավորող հանձնաժողովն ընդունում է սակագնի սահմանման վերաբերյալ նոր որոշում։

5. Սահմանված սակագինը կարող է արտահայտել ինչպես որոշակի թվային արժեք, այնպես էլ որոշակի մեծություններից կախված հաշվարկային բանաձև։

6. Սահմանված սակագինը կարող է վերանայվել ինչպես լիցենզավորված անձի, այնպես էլ Կարգավորող հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ։

7. Լիցենզավորված անձի կողմից սակագնի սահմանման և վերանայման հայտը ներկայացնելու դեպքում Կարգավորող հանձնաժողովը հայտը քննարկում և որոշում է կայացնում հայտի փաթեթը Կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնելուց հետո՝ 80 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

8. Կարգավորող հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ կարող է վերանայել սակագինը և սահմանել նոր սակագին՝ իր հաստատած կարգի համաձայն՝ ելնելով լիցենզավորված անձի տնտեսական գործունեության արդյունքներից, ներդրումային ծրագրերի և սպառողներին մատուցվող ծառայությունների որակի նկատմամբ ներկայացված պահանջների կատարումից։

9. Կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած սակագինը համարվում է առավելագույն սակագին։ Լիցենզավորված անձը կարող է կիրառել Կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած սակագնից ավելի ցածր գին, պայմանով, որ չի վտանգվում կամ չի վտանգվի լիցենզավորված գործունեությունը, և եթե այդ իջեցումը կատարվում է լիցենզավորված անձի շահույթի հաշվին։ Սակագների նման իջեցման դեպքում նոր սակագներ սահմանելիս Կարգավորող հանձնաժողովը հաշվի չի առնում սակագնի իջեցման հետևանքով լիցենզավորված անձի հնարավոր վնասները։

10. Լիցենզավորված անձի կողմից Կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած սակագնից ավելի ցածր գին կիրառվելու դեպքում լիցենզավորված անձը կիրառման օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում է այդ մասին Կարգավորող հանձնաժողովին:

11. Մրցութային եղանակով ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգերի օգտագործման իրավունքի փոխանցման դեպքում Կարգավորող հանձնաժողովը կարող է կիրառել սակագնային կարգավորման այլ ձևեր և մեխանիզմներ:»:

 

Հոդված  20. Օրենսգրքի  114-րդ  հոդվածի  5-րդ  կետը շարադրել  հետևյալ խմբագրությամբ.

«5) ջրերի պետական հաշվառում չկատարելու.»:

 

Հոդված  21.  Օրենսգրքի   118-րդ   հոդվածի  1-ին  նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Սույն օրենսգրքի պահանջներն ապահովելու համար սույն օրենսգրքով լիազորված մարմինները կարող են պահանջել պատշաճ հուսալիության երաշխիք:»:

 

Հոդված 22. Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածում՝

1)  5-րդ մասի 41-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

2)  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  8-րդ մաս.

«8. Մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը ոռոգման ջրամատակարարման ծառայությունները կարգավորվում են միայն սակագների մասով և Կարգավորող հանձնաժողովի կողմից ոռոգման ջրամատակարարման ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիա չի տրամադրվում, իսկ 2022 թվականի հունվարի 1-ից ոռոգման ջրամատակարարման ծառայությունները մատուցվում են Կարգավորող հանձնաժողովի տրամադրած լիցենզիայի հիման վրա:»:

 

Հոդված  23. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից մեկ տարվա ընթացքում`

1) պետական մարմինները պարտավոր են իրենց իրավական ակտերը համապատասխանեցնել  Ջրային օրենսգրքի պահանջներին.

2) ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն ունեցող անձինք պարտավոր են դիմել Կարգավորող հանձնաժողով` ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվությունները Ջրային օրենսգրքի պահանջներին համապատասխանեցնելու համար:

 

Հոդված  24. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                   Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2020թ. մայիսի 19

Ստեփանակերտ

ՀՕ-28-Ն