«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

Ընդունված  է 2020 թվականի

                                                                 ապրիլի 30-ին

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների  մասին» 2014  թվականի  դեկտեմբերի  25-ի ՀՕ-68-Ն  օրենքի  (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում «Դատախազության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 9-րդ կետերով» բառերը փոխարինել «Դատախազության մասին» օրենքի 61-րդ հոդվածի  1-ին մասի 2-րդ կետով և 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածի՝

1) 1-ին մասի 1-ին պարբերությունում «կետերով» բառից հետո լրացնել «կամ «Դատախազության մասին» օրենքի 61-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով» բառերը.

2) 5-րդ մասի 2-րդ պարբերությունում «2-րդ կետով» բառերից հետո լրացնել «կամ Դատական օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով և 136-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով» բառերը:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2020թ. մայիսի 19

Ստեփանակերտ

ՀՕ-20-Ն