«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2002թ. փետրվարի 6-ին

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-թյան  օրենքի  7-րդ  հոդվածի  2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2) Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության կառավարության որոշումների հիման վրա՝ հարկ վճարողների կողմից՝

ա) ապրանքների մատակարարման և ծառայությունների մատուցման անհատույց գոր-ծարքները,

բ) մասնակի հատուցմամբ գործարքների իրականացման դեպքում՝ սույն օրենքով սահ-մանված կարգով որոշվող հարկվող շրջանառության և ստացված հատուցման տարբերու-թյունը:»:

           

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածի՝

ա) 1-ին կետը «արտադրողը» բառից հետո լրացնել «կամ ներմուծողը» բառերով:

բ) 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5) հանձնարարության, կոմիսիայի և գործակալության հիմունքներով ապրանքների մա-տակարարման և  ծա­ռայություննե­րի մա­տուց­ման դեպ­քում հարկ­վող շրջանա­ռութ­յուն է հա­մար­վում միջ­նոր­դավ­ճա­րը (գան­ձույթ, պարգևավ­ճար և հատուց­ման հա­ման­ման այլ ձևեր)՝ ա­ռանց ԱԱՀ-ի, ե­թե օ­րեն­քով կամ այլ իրավական ակ­տե­րով այլ բան չի նախատեսված.»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 15-րդ հոդվածում՝

ա) ուժը կորցրած համարել 9-րդ,  20-րդ  և 23-րդ կետերը.

բ) հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  27-րդ կետով՝

«27) թանկարժեք  մետաղներից  պատրաստված  ոսկերչական  նշանակության  կիսա-ֆաբրիկատների  (ԱՏԳ  ԱԱ  ծածկագիր՝  7106, 7108, 7109, 7110, 7113, 7115)  իրացումը:»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 16-րդ  հոդվածում՝

ա) առաջին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

            «ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկումը՝ սույն հոդվածում նշված գործարքների իրացման շրջանառության (հոդվածում այսուհետ՝ հարկվող շրջանառություն) նկատմամբ ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափի կիրառումն է:».

            բ) ուժը կորցրած ճանաչել 4-րդ կետը.

            գ) 6-րդ կետից հանել «4-րդ և» բառերը, իսկ «կետերում» բառը փոխարինել «կետում» բառով:

Հոդված 5. Օրենքի 20-րդ հոդվածի «բ» ենթակետը լրացնել «ԱԱՀ վճարողի հաշվառ-ման համարը՝ Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության կառավարության կողմից այդպիսի կարգ սահմանված լինելու դեպքում£» բառերով:

 

Հոդված 6. Օրենքի 23-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին կետը «չափով» բառից հետո լրացնել «բացառությամբ օրենքի 241 հոդվածում նշված գործարքների  մասով դուրս գրված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարների: Այդ հոդվածում նշված՝ 2002 թ. հունվարի 1-ից մինչև 2006 թ. հունվարի 1-ը իրականացված գործարքների մասով դուրս գրված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները հաշվանցվում են այն հաշվետու ժամանակաշրջանում, որում կատարվել է ձեռք բերված ապրանքների և ստացված ծառայությունների դիմաց վճարումը» նախադա-սություններով.

բ) 2-րդ կետի երրորդ մասից հանել «հաշվետու ժամանակաշրջանում» բառերը, իսկ  «միացվում են ծախսերին» բառերը փոխարինել «ենթակա չեն հաշվանցման կամ վերադարձ-ման (ենթակա են վերաձևակերպման),» բառերով:

 

Հոդված 7. Օրենքը  լրացնել  հետևյալ  բովանդակությամբ  24 1 -րդ հոդվածով՝

«Հոդված 241. Մինչև 2006 թ. հունվարի 1-ը բնակչությանը խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման գործարքների, կեղտաջրերի հեռացման ծառայությունների մասով ավելաց-ված արժեքի հարկի վճարման  պարտավորության ծագման պահը որոշվում է ձեռք բերված ու մատակարարված ապրանքների և մատուցված ու ստացված ծառայությունների դիմաց վճար-ման պահով:

            Սույն հոդվածի կիրառման նպատակով հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական բյուջե վճարման ենթակա է հարկվող գործարքների (գործառնություների) հարկվող շրջանառության նկատմամբ հաշվարկված և գնորդներից (պատվիրատուներից) տվյալ հաշվետու ժամանա-կաշրջանում ստացված ԱԱՀ-ի գումարը, որից հաշվանցվում (պակասեցվում) են ԱԱՀ-ի այն գումարները, որոնք նույն հաշվետու ժամանակաշրջանում՝

            1) վճարվել են մատակարարներին՝ արտադրական և առևտրային այլ նպատակներով հանրապետության ներքին տարածքում ձեռք բերված ապրանքների (ներառյալ հիմնական միջոցները),   ոչ նյութական ակտիվների և մատուցված ծառայությունների դիմաց՝ սույն օրենքի VI բաժնի I ենթաբաժնում սահմանված կարգով ներկայացված հարկային հաշիվներում առանձ-նացված ԱԱՀ-ի գումարի չափով.

            2) գանձվել են մաքսային մարմինների կողմից՝ հանրապետության տարածք ներմուծված ապրանքների համար, օրենքով սահմանված կարգով և չափերով:»:

 

Հոդված 8. Օրենքի 26-րդ հոդվածում՝

            ա) 2-րդ կետի  երկրորդ մասում «անմիջական արտադրողից» բառերից հետո ավելացնել   «կամ անմիջական ներմուծողից» բառերը և կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր  մասով՝

            «Սույն կետում նշված՝ տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված գործարք-ներին ուղղակիորեն վերաբերվող ձեռքբերումների մասով նախորդ հաշվետու ժամանա-կաշրջաններում  հաշվանցված  ԱԱՀ-ի  գումարները ենթակա են վերաձևակերպման և պետք է

միացվեն ապրանքների կամ ծառայությունների ձեռք բերման գնին կամ արտադրության ու շրջանառության ծախքերին: Սույն մասի դրույթները գործում են այն ձեռքբերումների նկատ-մամբ, որոնք կատարվել են 2001 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո:».

բ) 3-րդ կետը  «ձեռք բերված» բառերից հետո լրացնել «և (կամ) օգտագործված» բառերով  և հանել կետի երկրորդ մասը.

            գ) հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  4-րդ  կետով.

«4) ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքների հարկվող շրջանառության նկատմամբ հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարների և այդ գործարքների մասով ձեռքբերումների (ձեռք բերված (կամ ներմուծված) ապրանքների ու ստացված ծառայությունների) գծով մատակարարների հարկային հաշիվներում (մաքսային հայտարարագրերում) առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարների միջև առաջացող բացասական տարբերությունը:»:

 

Հոդված 9. Օրենքի 31-րդ հոդվածում՝

 

ա) «դեպքերից որևէ մեկը» բառերը փոխարինել «դեպքը» բառով.

բ) հանել 2-րդ և 3-րդ կետերը:

            Հոդված 10. Օրենքի 32-րդ  հոդվածում՝

ա) առաջին մասի «23-րդ և 24-րդ հոդվածների» բառերը փոխարինել «23-րդ հոդվածի» բառերով.

բ) երրորդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Այն անձանց համար, որոնց սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված գործարքներից հասույթը նախորդող օրացուցային տարում գերազանցել է 60 միլիոն դրամը, ԱԱՀ-ի վճարման հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում յուրաքանչյուր ամիսը:»:

 

Հոդված 11. ՈՒժը կորցրած ճանաչել օրենքի 39-րդ  հոդվածը:

Հոդված 12. Օրենքի 43-րդ հոդվածում «30 տոկոսի» բառերը փոխարինել «50 տոկոսի» բառերով:

           

Հոդված 13. Օրենքի 431 հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր մասով՝

«Սույն օրենքի 20-րդ հոդվածին համապատասխան հարկային մարմիններին ներկա-յացվող տեղեկություններում ներառման ենթակա ձեռք բերված ապրանքների եւ ստացված ծառայությունների գծով մատակարարների կողմից դուրս գրված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի այն գումարները, որոնք չեն արտացոլվել ներկայացված տեղեկու-թյուններում՝ ենթակա չեն հաշվանցման:»:

 

  Հոդված 14 . Օրենքը  լրացնել   հետևյալ  բովանդակությամբ 44 2-րդ հոդվածով՝

            «Հոդված 442. Առանց ապրանքների մատակարարման կամ ծառա­յու­թյուն­նե­րի մատուցման հարկային հաշիվներ դուրս գրելու դեպքերում՝ այդպիսի  հաշիվներ դուրս գրող անձանցից գանձվում է հարկային հաշվում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարը, ինչպես նաև տուգանք՝ ԱԱՀ-ի գումարի 100%-ի չափով, բայց ոչ պակաս մեկ միլիոն դրամից£ Սույն հոդվածով սահմանված պատասխանատվությունը չի կիրառվում, եթե ապրանքների մատա-կարարման կամ ծառայությունների մատուցման պայմանագրով սահմանված կարգով անձը կրում է գործարքը կատարելու պարտավորություն£»£

 

Հոդված 15. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-տության օրենքում  փոփոխություններ  և  լրացումներ կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության օրենքի  (2001 թվականի հունիսի 20-ի ՀՕ-152) 23-րդ հոդվածի «2003 թվականի հունվարի 1-ից» բառերը փոխարինել «2002 թվականի հունվարի 1-ից» բառերով:

   

 

           Հոդված 16.   Սույն օրենքն  ուժի մեջ է մտնում  հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 


1 մարտի  2002 թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-188