«Նոտարիատի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

 

Ընդունված է 2020 թվականի       

                                                                                                փետրվարի 20-ին

 

 

«ՆՈՏԱՐԻԱՏԻ  ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

     Հոդված 1. «Նոտարիատի մասին» 2005 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-184 օրենքի 27-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետ.

«4. Նոտարի կողմից նոտարական գործողություններ իրականացնելու կարգը սահմանում է արդարադատության նախարարը:»:

    

     Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2020թ. մարտի 9

Ստեփանակերտ

ՀՕ-4-Ն