Ասկերանի «Բերդ» ՓԲԸ հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2007թ. ապրիլի 25-ին

Հոդված 1. Ասկերանի «Բերդ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը  ազատել 2007 թվա-կանի  մարտի 1-ի դրությամբ հարկերի և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճար-ների գծով հաշվարկված տույժերից և տուգանքներից` 1417.3 հազար դրամի չափով (հարկերի գծով տույժ` 241.4 հազար դրամ, տուգանք` 89.0 հազար դրամ, պարտադիր սոցիալական ապահովագրական վճարների գծով տույժ` 1086.9 հազար դրամ):

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 


23 մայիսի 2007 թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-26