«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2014թ. սեպտեմբերի 18-ին

Հոդված 1. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան 2005 թվա­կանի մայիսի 25-ի ՀՕ-206 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 9.2-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արտադրված կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­­պե­տության տարածք ներմուծված՝ շշալցված, փաթեթավորված կամ ցանկացած այլ ձևով տարա­յավորված` սույն հոդվա­ծով ներկայացված աղյուսակում ներառված ապրանքների վրա օտար­ման ցանկացած փուլում դրոշմապիտակի առկայությունը պարտադիր է, եթե օրենքով սահմանված՝ համապատասխան ծածկագրով ապրանքային դիրքում ընդգրկվող ապրանքներն արտադրողի կամ այլ փաթեթավորողի կողմից փաթեթավորված (չափածրար­ված), շշալցված կամ այլ կերպ տարայավորված են նույն փաթեթավորմամբ ու ապրանքային տեսքով, առանց քաշը (ծավալը) փոփոխելու, մանրածախ առևտրի ոլորտում իրացման համար.».

2) աղյու­սակը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողերով.

 

«0401

կաթ և սերուցք` ոչ խտացված և առանց շաքարի կամ այլ քաղցրացնող նյութերի հավելման

կաթնե­­­­ղեն

0402

կաթ և սերուցք` խտացված կամ շաքարի կամ այլ քաղցրացնող նյութերի հավելմամբ

կաթնեղեն

0403

թան, մակարդված կաթ և սերուցք, յոգուրտ, կեֆիր և այլ ֆերմենտացված կամ խմորված կաթ և սերուցք` խտացված կամ ոչ խտացված, շաքարի հավելմամբ կամ առանց շաքարի կամ այլ քաղցրացնող նյութերի հավելման, համաբու­րային հավելումներով կամ առանց դրանց, մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի հավելմամբ կամ առանց դրանց

կաթնեղեն

0901

սուրճ` բոված կամ չբոված, կոֆեինով կամ առանց կոֆեինի, սուրճի կեղև և սուրճի հատիկ­ների թաղանթ (պատյան), սուրճի փոխարինիչ­ներ` ցանկացած համամասնու­թյամբ սուրճ պարունակող

սուրճ

0902

թեյ` համաբուրային հավելումներով կամ առանց դրանց

թեյ

0903 00 000

մատե կամ պարագվայական թեյ

թեյ

 

 

1507

սոյայի ձեթ և դրա ֆրակցիաներ` ռաֆինացված կամ չռա- ֆինացված, սակայն առանց քիմիական բաղադրության փոփոխության

ձեթ

1508

գետնանուշի ձեթ և դրա ֆրակցիաներ` ռաֆինացված կամ չռաֆինացված, սակայն առանց քիմիական բաղադրության փոփոխության

ձեթ

1509

ձիթապտղի ձեթ և դրա խառնուրդամասեր` չզտված կամ զտված, բայց առանց քիմիա­կան բաղադրության

փոփոխության

ձեթ

1512 11 910

արևածաղկի ձեթ

ձեթ

1512 19 900

արևածաղկի ձեթ

ձեթ

1515 21 900

եգիպտացորենի ձեթ և դրա ֆրակցիաներ

ձեթ

1515 29 900

եգիպտացորենի ձեթ և դրա ֆրակցիաներ

ձեթ

1602

պատրաստի կամ պահածոյացված մթերքներ մսից, մսի ենթամթերքներից կամ արյունից

մսեղեն

1604

պատրաստի կամ պահածոյացված ձուկ, թառափազգիների խավիար և դրա փոխարի­նիչներ` պատրաստված ձկնկիթի հատիկ­ներից

ձկնեղեն

1605

պատրաստի կամ պահածոյացված խեցգետնակեր­պեր, կակղամորթեր և ջրային այլ անողնաշարավորներ

ձկնեղեն

2001

բան­ջարեղեն, մրգեր, ընկույզներ և բույսերի այլ ուտելի մասեր` պատրաստված կամ պահածոյացված քացախի կամ քացա­խաթթվի հավելմամբ

պահածո

2002

լոլիկ­ներ (պոմիդոր)` պատրաստված կամ պահածոյացված առանց քացախի կամ քացա­խաթթվի

պահածո

2003

սնկեր և գետնասնկեր` պատրաստված կամ պահածոյացված առանց քացախի կամ քացախաթթվի հավելման

պահածո

2004

այլ բանջարեղեն` պատրաստված կամ պահա­ծոյացված առանց քացախի կամ քացա­խաթթվի հավելման,

սա­ռեց­ված, բացի 2006 ապրանքային դիրքում նշված մթերքներից

պահածո

2005

այլ բանջարեղեն` պատրաստված կամ պահա­ծոյացված առանց քացախի կամ քացա­խաթթվի հավելման, չսառեցված, բացի 2006 ապրանքային դիրքում նշված մթերքներից

պահածո

2006

բանջարեղեն, մրգեր, ընկույզներ, պտուղների կեղև և բույսերի այլ մասեր՝ շաքարի միջոցով պահածոյացված (շաքարի օշա­րակով ներծծված, շաքարահյութով պատված, շաքարահյութով եփված, շաքարված)

պահածո

2007

ջեմեր, մրգային ժելե, մարմելադներ, մրգա­յին կամ ընկույզի պյուրե, մրգային կամ ընկույզի մածուկ` ստացված ջերմային մշակու­մից, այդ թվում` շաքարի կամ այլ քաղցրացնող նյութերի հավել­­մամբ

պահածո

 

2008

մրգեր, ընկույզներ և բույսերի ուտելի այլ մասեր` պատրաստված կամ պահածոյացված այլ եղանակով՝ շաքար կամ այլ քաղցրաց­նող նյութեր կամ սպիրտ պարունա­կող կամ չպարունակող՝ այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված

պահածո

2101 20

թեյի (պարագվայական թեյի) կամ մատեի հավելումներ և խտանյութեր, դրանց կամ թեյի (պարագվայական թեյի), մատեի հիման վրա պատրաստված պատրաստի արտադրանք

թեյ

2105 00

պաղպաղակ և սննդային սառույցի այլ տեսակներ` կակաո պարունակող կամ չպարունակող

պաղպա­ղակ

2209 00

քացախ և դրա փոխարինիչներ` ստացված քացախաթթվից

քացախ

2936

պրովիտամիններ, վիտամիններ

վիտամին

3002 20 000

պատվաստանյութ` մարդու համար

պատվաս­տանյութ

3002 30 000

պատվաստանյութ` կենդանիների համար

պատվաս­տանյութ

3003

դեղամիջոց` թերապևտիկ և պրոֆիլակտիկ նպատակներով օգտագործման համար, մանրածախ առևտրի համար չփաթեթավորված

դեղ

3004

դեղամիջոց` թերապևտիկ և պրոֆիլակտիկ նպատակներով օգտագործման համար` փաթեթավորված  մանրածախ առևտրի համար

դեղ

3304

կոս­մետիկ միջոցներ կամ դիմահարդարման և մաշկի խնամքի այլ միջոցներ (բացա­ռությամբ դեղամիջոցների), ներառ­յալ` արևայրուքի դեմ կամ արևայրուքի համար միջոցներ, ձեռքերի կամ ոտքերի մատնահարդարման միջոցներ

կոսմետի­կա

3305

մազերի խնամքի միջոցներ

կոսմե­­տի­­կա

3401

օճառ, մակերևութային ակտիվ օրգանական նյութեր և միջոցներ, որպես օճառ կիրառվող (կտորների, քառակողիկների կամ կաղապարվածքների ձևով)` օճառ պարունակող կամ չպարունակող, մակերևու­­թային ակտիվ օրգանական նյութեր և մաշկը լվանալու համար միջոցներ՝ հեղուկների կամ քսուքների տեսքով՝ կշռաբաշխված մանրածախ առևտրի համար` օճառ պարունակող կամ չպարու­նա­կող, թուղթ, բամբակ, թաղիք կամ նրբա­թաղիք (ֆետր) և չհյուսված նյութեր՝ ներծծ­ված կամ պատված օճառով կամ լվացող միջոցով

օճառ

 

3402

մակերևութային ակտիվ օրգանական նյու­թեր (բացի օճառից), մակերևութային ակտիվ նյութեր, լվացող միջոցներ (ներառ­յալ` օժանդակ լվացող միջոցները) և մաքրող միջոցներ` օճառ պարունակող կամ չպարունակող (բացի 3401 ապրանքային դիրքի միջոցներից)

օճառ

3303 00

օծանելիք

օծանե­լիք»:

         

 Հոդված 2. Օրենքի 9.3-րդ հոդվածում`

1) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3. Դրոշմապիտակները հարկային մարմնի կողմից տրամադրվում են դրոշմապիտակի ձեռք բերման հայտի (այսուհետ` հայտ) հիման վրա:

Դրոշմապիտակները տրա­մադրվում են դրանց ձեռք բերման համար հայտ ներկայացրած կազմակերպության լիազորած ֆիզի­կա­­կան անձին, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում` անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ նրա լիազորած ֆիզիկական անձին,  եթե դրոշմավորման ենթա­կա ապրանքներ արտադրողի կողմից դրոշմապիտակների պահանջվող քանակության համար կատարվել է վճարում:

Ընդ որում, հայտով պահանջվող դրոշմապիտակների քանակության համար վճարման ենթակա գումարը կարող է պակասեցվել դրոշմավորման ենթա­կա ապրանքներ արտադրողի կողմից նախկինում ստացված դրոշմապիտակների համար ավել վճարված և հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ չհաշվանցված և (կամ) չվերադարձված գումարների չափով:».

2) 5-րդ մասի «Սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացնելու» բառերը փոխարինել «Սույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով սահմանված` դրոշմապիտակների տրամադրման պայմանները բավարարված լինելու» բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 9.4-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3. Դրոշմավորված ապրանքի վրա պետք է փակցված լինի չվնասված, ամբողջական և դրոշմավորման ենթակա ապրանքի տարողությանը (ծավալին, քաշին կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավորին) համապատասխանող դրոշմապիտակ:»:

 

 Հոդված 4. Օրենքի 9.5-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Դրոշմապիտակների նմուշները (այդ թվում` ձևը, գույնը) և տեխնիկական պահանջները սահմանում է հարկային վերադաս մարմինը: Տեղական արտադրության ապրանքների դրոշմապիտակները պետք է ունենան «տեղական» մակագրությունը:»:

 

Հոդված 5. Օրենքի 9.6-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Հայաստանի Հանրապետության կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում իրացված ապրանքների դրոշմավորման համար օգտագործված դրոշմապիտակների ձեռքբերման համար արտադրողի կողմից վճարված գումարը (բացառությամբ այն դրոշմապիտակների ձեռքբերման համար վճարված գումարների, որոնք չեն օգտագործվել և չեն վերադարձվել) վերադաս հարկային մարմնի կողմից սահմանված ձևով դիմումի հիման վրա հաշվանցվում է հարկային պարտավորությունների դիմաց:

Դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ արտադրողի կողմից նախկինում ստացված դրոշմապիտակների համար վճարման ենթակա գումարներից ավելի վճարված գումարները դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ  արտադրողի կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով հաշվանցվում են հարկ վճարողի առկա և (կամ) հետագա հարկային պարտավորությունների դիմաց, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` վերադարձվում:

Դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ արտադրողի կողմից նախկինում ստացված դրոշմապիտակների համար վճարման ենթակա գումարներից ավելի վճարված գումարները կարող են հաշվանցվել նաև նոր ձեռքբերվող դրոշմապիտակների համար վճարման ենթակա գումարի դիմաց:»:

 

Հոդված 6. Օրենքի 9.7-րդ հոդվածում`

1) 5-րդ մասը լրացնել  հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

«Պիտանելիության ժամկետը լրացած, սահմանված կարգով դուրս գրված ապրանքների վրա փակցված դրոշմապիտակների համար վճարված գումարով նախկինում նվազեցված հարկային պարտավորությունների գումարի չափով արտադրողի մոտ այդ ապրանքների դուրս գրման օրվա դրությամբ առաջանում է դրոշմապիտակների գծով պարտավորություն: Սույն մասին համապատասխան առաջացնող` դրոշմապիտակների գծով չմարված պարտավորության գումարի նկատմամբ հաշվարկվում են օրական տույժեր` «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածով սահմանված կարգով և չափով: Սույն մասով սահմանված` դրոշմապիտակների գծով պարտավորությունների հաշվարկման և մարման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:».

2) 6-րդ մասի  երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հարկային մարմինը դրոշմապիտակներ վերադարձնելու մաuին դիմումը uտանալուց հետո` տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում, uտուգում է վնասված դրոշմապիտակների համապատաuխանությունը uույն հոդվածի     7-րդ մաuով uահմանված պահանջ­նե­­րին և ընդունում է որոշում oրենքի պահանջներին դրանց համապատաuխանության մաuին: Չօգ­տագործ­ված դրոշմապիտակները հետ են ընդունվում առանց սույն հոդ­վածի 7-րդ մասով սահ­­­ման­ված պահանջներին դրանց համապատասխանությունը ստու­գելու: Չօգտագործված դրոշ­մա­պի­տակ­ների համար վճարված գումարը հաշվանցվում է հարկ վճարողի հարկային  պարտավորությունների դիմաց, իսկ դրանց բացակայության դեպ­քում վերա­դարձ­վում է հարկ վճարողին: Վնաuված և հետ ընդունված կամ հետ չընդուն­ված դրոշ­մապիտակների համար վճարված գումարը վերա­դարձման ենթակա չէ:»:

 

Հոդված 7.

  1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից մեկ ամիս հետո:
  2. Պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ (բացառությամբ ԱՏԳ ԱԱ 1602, 1604, 1605, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2209 00, 3304, 3305, 3401, 3402, 2936, 3002 20000, 3002 30000, 3003, 3004, 3303 00 ապրանքային խմբերին դասվող ապրանքների) արտադրող կամ ներմուծող հան­դի­սա­­ցող կազմակեր­պու­թյուն­­ների և անհատ ձեռնարկատերերի կող­մից մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը արտա­դր­ված կամ ներմուծված՝ դրոշմապիտակ­ներով չդրոշ­մա­վոր­ված  ապրան­ք­ների իրացումը թույլատրվում է մինչև 2014 թվա­կանի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:
  3. Անմիջական արտադրող կամ անմիջական ներմուծող չհանդիսացող՝ պար­­տադիր դրոշ­­­մավորման ենթակա ապրանք­ներ (բացառությամբ ԱՏԳ ԱԱ 1602, 1604, 1605, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2209 00, 3304, 3305, 3401, 3402, 2936, 3002 20000, 3002 30000, 3003, 3004, 3303 00 ապրանքային խմբե­րին դասվող ապրանք­ների) իրացնող անձանց կողմից մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը ձեռք բերված՝ դրոշմապիտակներով չդրոշ­մա­վոր­ված ապրանքների իրա­ցումը թույլատր­վում է մինչև 2015 թվականի մարտի 31-ը ներառյալ:
  4. ԱՏԳ ԱԱ 3304, 3305, 3401, 3402, 2936, 3002 20000, 3002 30000, 3003, 3004, 3303 00  ապրանքային խմբերին դասվող ապրանքներ արտադրող կամ ներմուծող հան­դիսա­ցող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կող­մից մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը արտադրված կամ ներմուծված՝ դրոշ­մա­պիտակ­­ներով չդրոշ­մա­վոր­ված ապրանքների իրացումը թույլատրվում է մինչև 2014 թվա­կանի դեկտեմբերի 31-ը ներառ­յալ:
  5. Անմիջական արտադրող կամ անմիջական ներմուծող չհանդիսացող՝ պար­­տադիր դրոշ­­­­­մա­վորման ենթակա` ԱՏԳ ԱԱ 3304, 3305, 3401, 3402, 2936, 3002 20000, 3002 30000, 3003, 3004, 3303 00 ապրանքային խմբերին դասվող ապրանք­­­ներ իրացնող անձանց կողմից մինչև 2015 թվա­կանի հունվարի 1-ը ձեռք բեր­ված՝ դրոշ­­մա­­­­պի­­տակ­նե­րով չդրոշ­մա­վոր­ված ապրանքների իրա­ցումը թույլատր­վում է մինչև 2015 թվա­կանի հունիսի 30-ը ներառյալ:
  6. ԱՏԳ ԱԱ 1602, 1604, 1605, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2209 00 ապրան­­քային խմբերին դասվող ապրանքներ արտադրող կամ ներմուծող հան­դիսա­ցող կազ­­մա­կեր­­պությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կող­մից մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը արտա­դրված կամ ներմուծված՝ դրոշ­մա­պիտակ­ներով չդրոշ­մա­վոր­ված ապրանքների իրացումը թույ­լատր­վում է մինչև 2015 թվա­կանի սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ:
  7. Անմիջական արտադրող կամ անմիջական ներմուծող չհանդիսացող՝ պար­­տադիր դրոշ­­­­մա­վորման ենթակա` ԱՏԳ ԱԱ 1602, 1604, 1605, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2209 00 ապրանքային խմբերին դասվող ապրանք­ներ իրացնող անձանց կողմից մինչև 2015 թվա­կանի հոկտեմբերի 1-ը ձեռք բերված՝ դրոշմա­­պի­տակ­նե­րով չդրոշ­մա­վոր­ված ապրանք­­ների իրա­ցումը թույլատր­վում է մինչև 2016 թվականի մարտի 31-ը ներառյալ:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                       Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

2014թ. հոկտեմբերի 4

Ստեփանակերտ

 ՀՕ-32-Ն