«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2010թ. դեկտեմբերի 16-ին

Հոդված 1. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի մայիսի 25-ի ՀՕ-206 օրենքի 19-րդ հոդվածի`

1) 6-րդ մասում «2011 թվականի հուլիսի 1-ից» բառերը փոխարինել «2013 թվականի հունվարի 1-ից» բառերով.

2) 7-րդ մասում «2012 թվականի հունվարի 1-ը» բառերը փոխարինել «2013 թվականի հուլիսի 1-ը» բառերով:

 

   Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի   1-ից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 


28 դեկտեմբերի 2010թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-55-Ն