«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

Ընդունված  է 2019 թվականի       

        նոյեմբերի 28-ին

        

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

Հոդված 1. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ի ՀՕ-9 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքից» բառերը փոխարինել «Քաղաքացիական օրենսգրքից» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 5-րդ մասի «պետական զինանշանի» բառերը փոխարինել «զինանշանի» բառով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը հանել:

 

Հոդված 4. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գերագույն դատարանի նախագահը» բառերը փոխարինել «դատարանների նախագահների խորհրդի նախագահը» բառերով, իսկ «կառավարության աշխատակազմիբառերը հանել:

 

Հոդված 5. Օրենքի տեքստում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն» բառերը՝ բոլոր հոլովաձևերով, փոխարինել «Արցախի Հանրապետություն» բառերով՝ համապատասխան հոլովաձևերով:

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2019թ.  դեկտեմբերի 12

Ստեփանակերտ

ՀՕ-118-Ն