«Առևտրի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                        Ընդունված է 2009թ. հունիսի 24-ին

Հոդված 1.   «Առևտրի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-207 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 8-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ  մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2. Բացառությամբ սույն մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված դեպքի` առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացման հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում ամիսը:

«Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 201-րդ հոդվածով սահմանված կարգով և ժամկետներում հայտարարագիր ներկայացրած անհատ ձեռնարկատերերի համար առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացման հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում կիսամյակը:».

2) ուժը կորցրած ճանաչել 3-րդ մասը:

Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Առևտրի հարկ վճա­րող­նե­րը յուրաքանչյուր հաշ­վե­տու ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի համար  իրենց հաշ­վառ­ման վայ­րի հար­կա­յին մար­մին են ներ­կա­յաց­նում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային մարմնի կողմից սահմանված ձևով առևտրի հարկի ամսական, իսկ «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 20 1-րդ հոդվածով սահմանված կարգով և ժամկետներում հայտարարագիր ներկայացրած անհատ ձեռնարկատեր առևտրի հարկ վճարողները` կիսամյակային (ամսական կտրվածքով) հաշվարկ` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հա­ջոր­դող ամս­վա 20-ը ներառյալ:»:

 Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 


29 հունիսի 2009թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-32-Ն