«Առևտրի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2007թ. դեկտեմբերի 19-ին

Հոդված  1.  «Առևտրի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքի (8 հունիսի 2002 թվականի, ՀՕ-207) 12-րդ հոդվածի 32-րդ կետում «սոցիալական ապահո-վագրության» բառերը փոխարինել «սոցիալական ապահովության» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 


30 դեկտեմբերի 2007 թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-107