«Առևտրի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2006թ. փետրվարի 15-ին

 

  Հոդված 1. «Առևտրի հարկի  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի  5-րդ, 10-րդ և 11-րդ հոդվածներում «25» թիվը փոխարինել «20» թվով:

 

          Հոդված 2. Սույն օրենքն  ուժի մեջ է մտնում 2006թ. ապրիլի 1-ից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 


17 մարտի 2006թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-263