«Առևտրի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2005թ. հոկտեմբերի 19-ին

 Հոդված 1. «Առևտրի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրեն-քի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «, բենզալցման (դիզելային վառելիքի) կետերի» բառերը:

     Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 


3 դեկտեմբերի 2005 թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-229