«Առևտրի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2004թ. դեկտեմբերի 22-ին

Հոդված 1. «Առևտրի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այ-սուհետ` օրենք) 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

            «2. Սույն հոդվածի 1-ին կետի «բ» ենթակետում նշված դեպքում առևտրի հարկ վճարողը դադարում է համարվել այդպիսին՝ սահմանված փաստը տեղի ունենալու պահից, իսկ «գ» ենթա-կետում  նշված  դեպքում՝ դրանում  նշված փաստը  տեղի ունենալու ամսվան հաջորդող  ամսվա 1-ից:»:

 

    Հոդված 2. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր նա-խադասությամբ.

            «Ընդ որում՝ առևտրի հարկ վճարողների կողմից դուրս գրվող հարկային հաշիվներում նշված ԱԱՀ-ի գումարը չի կարող գերազանցել մատակարարների կողմից ներկայացված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարը:»:

Հոդված 3 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2005 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 


30 դեկտեմբերի 2004 թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ- 163