Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

Ընդունված  է 2019 թվականի       

                                                                                                հուլիսի 22-ին

 

 

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի Քրեական դատավարության օրենսգրքի 202-րդ հոդվածի`

1) 1-ին մասում «149-152-րդ, 155-168-րդբառերը փոխարինել «150-152-րդ,  155-158.1-ին, 159-168-րդբառերով.

2)  3-րդ մասը.

ա. «147-րդբառից հետո լրացնել «147.1-ինբառով,

բ. «154-րդ» բառից հետո լրացնել «և 158.2-րդ» բառերով:

 

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2019թ. օգոստոսի 12

Ստեփանակերտ

ՀՕ-97-Ն