«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

Ընդունված  է 2019 թվականի       

                                                                                                հուլիսի 22-ին

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 5-րդ հոդվածում և 7-րդ հոդվածի 1.1-ին մասում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով» բառերը փոխարինել «Ընտրական օրենսգրքով» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասում վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8-րդ և 9-րդ կետեր.

«8) սահմանում է տեղամասային կենտրոնի գտնվելու վայրը, ապահովում քվեարկության սենյակը սահմանելու և քվեարկության սենյակի` Ընտրական օրենսգրքով սահմանված պահանջներին համապատասխան կահավորումը.

9) համայնքի տարածքում (բացառությամբ հանրակրթական դպրոցների) առանձնացնում է անվճար տեղեր քարոզչական պաստառ, քարոզչական տպագիր և այլ նյութեր փակցնելու համար:»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 2-րդ մասում`

1) 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) վերջակետը  փոխարինել  միջակետով և  լրացնել հետևյալ  բովանդակությամբ 6-րդ կետ.

«6) հանում է Ընտրական օրենսգրքի դրույթների խախտմամբ փակցված քարոզչական պաստառը, քարոզչական տպագիր և այլ նյութերը:»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 90-րդ հոդվածի 8-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2019թ. օգոստոսի 12

Ստեփանակերտ

ՀՕ-96-Ն