«Առևտրի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2003թ. փետրվարի 26-ին

Հոդված 1. «Առևտրի հարկի մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 4-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին կետից հանել «իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմիններին սույն օրենքով սահմանված ժամկետներում և կարգով հայտարարագիր  ներկայացրած» բառերը.

բ) հանել  3-րդ կետը:

Հոդված 2 . Օրենքի 5-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«Հոդված 5. Առևտրի հարկ վճարողների կողմից  հայտարարագիր ներկայացնելը

Առևտրի հարկ վճարողները  յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից մինչև 25-ը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային մարմնի սահմանած ձևով իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին են ներկայացնում հայտարարագիր՝ սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետով  սահմանված տեղեկությունների վերաբերյալ:

 Սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին կետով սահմանված նոր ստեղծված (պետական գրան-ցում ստացած) առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը (բացառու-թյամբ 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետում նշվածների), հայտարարագիրը հաշվառման վայրի հար-կային մարմին են ներկայացնում մինչև պետական գրանցման ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ը:

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածում՝

ա) ուժը կորցրած ճանաչել1-ին կետի «ա» ենթակետը.

բ) 2-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«2. Սույն հոդվածի 1-ին կետի «բ» եւ «գ» ենթակետերում նշված դեպքերում առևտրի հարկ վճարողը դադարում է համարվել այդպիսին՝ սահմանված փաստը տեղի ունենալու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից»:

Հոդված 4. Օրենքի 8-րդ հոդվածում «2» թիվը փոխարինել «2.5» թվով:

Հոդված 5. Օրենքի 9-րդ հոդվածում հանել «Հարկվող օբյեկտը որոշելիս» բառերը: 

Հոդված 6. Օրենքի 12-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 31 -րդ կետով՝

«31. Առևտրի հարկ վճարողները ազատվում են «Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինա-րարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող մասհանումների (հատկացումների) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված պարտավորությունների կատարումից:»:

Հոդված 7. Օրենքի 15-րդ հոդվածում՝

ա)  2-րդ կետից հանել «, առանց այդ ապրանքների մատակարարման և ծառայություն-ների մատուցման համար մատակարարներին վճարած ավելացված արժեքի հարկի գումարների նվազեցման» բառերը.

բ) 4-րդ կետում «5-րդ հոդվածի 1-ին կետով» բառերը փոխարինել «5-րդ հոդվածով» բա-ռերով:

Հոդված 8. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 17-րդ հոդվածը:

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2003 թվականի ապրիլի 1-ից:

Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից առևտրի հարկ վճարողները հայտարարագիրը   հաշվառման վայրի հարկային մարմին են ներկայացնում ապրիլի 1-ից 25-ը ներառյալ:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 


31 մարտի 2003 թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ – 33