«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

Ընդունված  է 2019 թվականի       

                                                                                                      հունիսի 27-ին

 

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պետու­թյան 2002 թվականի մարտի 28-ի ՀՕ-202 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 37-րդ հոդվածի՝

1) 5-րդ մասում «լիցենզիայի գործողությունը» բառերից հետո լրացնել        «, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերիբառերը.

2) 6-րդ մասում «նախատեսված չէ» բառերից հետո լրացնել                           «, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 6-րդ բաժնի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«

3.

ներդրումային ֆոնդի կառա­վար­ման գործունեություն

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

»»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ պարբերությունով.

«Պետական  տուրքի  գումարի  չափով  վնասի հատուցում չի գանձվում սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքերում:»:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ­ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                               Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2019թ. հուլիսի 1

Ստեփանակերտ

ՀՕ-73-Ն