«Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

Ընդունված  է 2019 թվականի       

                                                                                                      հունիսի 27-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի 1-ին հոդվածի՝

1) 1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2) կուտակային բաղադրիչը.

3) կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչը:».

2) 2-րդ մասում «պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչին և կամավոր կուտակային» բառերը փոխարինել «կուտակային բաղադրիչին և կամավոր» բառերով.

3) 4-րդ մասում «Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային» բառերը փոխարինել «Կուտակային» բառով, իսկ «պարտադիր կուտակային վճարների» բառերը՝ «կուտակային հատկացումների» բառերով.

4) 5-րդ մասում «Կամավոր» բառից հետո «կուտակային» բառը հանել, իսկ «կամավոր» բառից հետո «կուտակային» բառը փոխարինել «կենսաթոշակային» բառով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                               Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2019թ. հուլիսի 1

Ստեփանակերտ

ՀՕ-67-Ն