«Աշխարհագրական անվանումների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2013թ. փետրվարի 21-ին

Հոդված 1. «Աշխարհագրական անվանումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2002 թվականի  հոկտեմբերի  30-ի  ՀՕ-13 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 1-ին հոդվածից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  վարչատարածքային միավորներիև» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի «ա» կետի չորրորդ պարբերությունը «զբոսայգիները և այլ» բառերից հետո լրացնել «պատմաճարտարապետական կառույցները և» բառերով:

 

Հոդված 3.Օրենքի 4-րդ հոդվածում`

    1) 3-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.

   «Նշանավոր որևէ անհատի անվամբ կարող է անվանակոչում կատարվել նրա մահվանից առնվազն հինգ տարի հետո:».

    2) 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

   «4. Չի թույլատրվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  տարածքում աշխարհագրական օբյեկտները անվանակոչել կամ անվանափոխել նույնատեսակ օբյեկտների կրկնվող անվանումներով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 6-րդ հոդվածում`

1) 3-րդմասի «մեկամսյա» բառը փոխարինել «երկշաբաթյա» բառով, «քննում են» բառը` «քննարկում են» բառով, իսկ«` կցելով անվանափոխման կամ անվանակոչման հետ կապված ծախսերի նախահաշիվը» բառերը հանել.

2) 4-րդ մասի «կառավարություն` որոշում կայացնելու համար» բառերը փոխարինել «կառավարության քննարկմանը»  բառերով:

 

Հոդված 5.Օրենքի 9-րդ հոդվածում`  

1) 1-ին մասի «անվանակոչումները և անվանափոխումները» բառերը փոխարինել «անվանումները» բառով.

2) 1.1-ին մասի «բ» կետի« և (կամ)» բառերը փոխարինել» «կամ» բառով.

3) 1.1-ին մասի «գ» կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 6. Օրենքի 10-րդ հոդվածի «բ» կետի «բացառությամբ ԼեռնայինՂարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությանը վերապահված դեպքերի» բառերը փոխարինել«՝ սույն օրենքով սահմանված դեպքերում» բառերով:

 

Հոդված 7.Օրենքի 11-րդ հոդվածում`

1) «գ» կետի «համաձայնեցնում և հաշվառում է» բառերը փոխարինել «հաշվառում, այնուհետև գրանցում է» բառերով.

2) «դ» կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 8.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

         

 

       ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

       ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                   Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

      13 մարտի 2013թ.

      ք.Ստեփանակերտ

      ՀՕ-9-Ն