«Հանրային ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

Ընդունված է 2019 թվականի

                                                                                                  հունիսի 14-ին

 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-111-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.1-ին կետով.

«8.1) Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի աշխատակազմում.»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասը «աշխատակազմում պետական ծառայությունը,» բառերից հետո լրացնել «Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեում ծառայությունըբառերը։

 

Հոդված 3. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 18-րդ կետը «օրենքներով» բառից առաջ լրացնել «օրենքներով ստեղծված պետական մարմինների ղեկավարների տեղակալների համար՝ տվյալ մարմնի ղեկավարըբառերով։

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2019թ. հունիսի 20

Ստեփանակերտ

ՀՕ-44-Ն