«Աշխատանքի վարձատրության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                             Ընդունված է 2004թ. հոկտեմբերի 20-ին

Հոդված 1.             «Աշխատանքի վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-պետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-6-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել:

          Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 


2 նոյեմբերի 2004 թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ- 134