«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

Ընդունված է 2019 թվականի

                                                                                                  հունիսի 14-ին

 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-75 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 11-րդ հոդվածի «բ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«բ) ազգային անվտանգության հետ կապված քրեական գործերով հանցագործությունների դեմ պայքարի անհրաժեշտությունը.»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 12-րդ հոդվածում «իրենց քննչական ենթակայությանը վերապահված» բառերը փոխարինել «ազգային անվտանգության հետ կապված քրեական գործերով» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածում՝

1) հանել «և նախաքննություն» բառերը.

2) «իրենց քննչական ենթակայությանը վերապահված» բառերը փոխարինել «ազգային անվտանգության հետ կապված քրեական գործերով» բառերով

  

Հոդված 4. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ կետից հանել «, նախաքննություն» բառը:

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

                                                     

 

 

2019թ. հունիսի 20

Ստեփանակերտ

ՀՕ-39-Ն