«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի

                                                                                                   մայիսի 30-ին

 

 

«ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ և ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ

ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ի ՀՕ-51-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետում «Արցախի Հանրապետությունում» բառերից հետո լրացնել «կամ Հայաստանի Հանրապետությունում» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 73-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել նոր նախադասությամբ.

«Սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի դրույթները տարածվում են 2018 թվականի մայիսի 1-ից հետո ծագած իրավահարաբերությունների վրա:»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2019թ. hունիսի 11

Ստեփանակերտ

ՀՕ-33-Ն