«Հյուպատոսական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

Ընդունված է 2019 թվականի

                                                                                                   մայիսի 30-ին

 

 

«ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հյուպատոսական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի սեպտեմբերի 14-ի ՀO-218 օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Հյուպատոսական հիմնարկի ղեկավարը կատարում է հետևյալ նոտարական գործողությունները՝

ա) վավերացնում է գործարքներ (պայմանագրեր, կտակներ, լիազորա­գրեր և այլն), բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գտնվող անշարժ գույքի վերաբերյալ կնքվող պայմանագրերի.

բ) միջոցներ է ձեռք առնում ժառանգական գույքի պահպանության համար.

գ) տալիս է ժառանգության իրավունքի վկայագրեր.

դ) տալիս է ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով անձանց պատկանող գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայագրեր.

ե) վավերացնում է փաստաթղթերի պատճենների և դրանց քաղվածքների իսկությունը.

զ) վավերացնում է փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկությունը.

է) վավերացնում է փաստաթղթերի թարգմանության իսկությունը.

ը) հաստատում է քաղաքացու ողջ լինելու փաստը.

թ) հաստատում է քաղաքացու՝ որոշակի վայրում գտնվելու փաստը.

ժ) հաստատում է լուսանկարում պատկերված անձի և քաղաքացու նույնությունը.

ժա) հաստատում է փաստաթղթեր ներկայացնելու ժամանակը.

ժբ) դեպոզիտ է ընդունում, պահպանում, հանձնում և վերադարձնում դրամական գումար և արժեթղթեր, թանկարժեք մետաղներ, քարեր և տալիս է վկայագիր.

ժգ) ի պահ է ընդունում փաստաթղթեր.

ժդ) հավատարմագրային կառավարման է հանձնում ժառանգական գույքը.

ժե) տալիս է կտակակատարի լիազորությունների հավաստման վկայագրեր.

ժզ) բոլոր ժառանգների համաձայնությամբ չեղյալ է համարում նախկինում տրված ժառանգության իրավունքի վկայագրերը.

ժէ) տալիս է նոտարական ակտերի կրկնօրինակներ:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2019թ. հունիսի 11

Ստեփանակերտ

ՀՕ-28-Ն