«Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» ԼՂՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

                                                                                                                                                                                                                     Ընդունված է 2015թ. նոյեմբերի 26-ին

Հոդված 1. «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի մայիսի 25-ի ՀՕ-205 օրենքն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տաuներորդ oրը:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                              Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2015թ. դեկտեմբերի 4

Ստեփանակերտ

ՀՕ-51-Ն