«ԱՀ 2019 թ. պետական բյուջեի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի

                                                                                                   մայիսի 3-ին

 

«ԱՀ 2019 թ.

պետական բյուջեի մասին» Արցախի Հանրապետության

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի ՀՕ-79-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին կետի`

1) «ա» ենթակետում  «113,727.7» թիվը  փոխարինել «116,727.7» թվով.

2) «բ» ենթակետում «112,591.2» թիվը փոխարինել «115,591.2» թվով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

                                                                          Գումարը (հազար դրամներով)

                                                                    

Ցուցանիշների փոփոխությունը

(ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

 

1.  Եկամուտների գծով

3,000,000.0

 

2.  Ծախսերի գծով

3,000,000.0

:

 

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.                                            

 

                                                                      Գումարը (հազար դրամներով)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը

(ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3,000,000.0

 

այդ թվում`

 

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

 

3,000,000.0

 

:

 

Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

      

                                                                         Գումարը (հազար դրամներով)

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

3,000,000.0

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

3,000,000.0

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

2

 

Այլ ծախսեր

3,000,000.0

 

 

 

1

Այլ ծրագրեր

3,000,000.0

:

 

Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

 

                                                                         Գումարը (հազար դրամներով)

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրա­կան նշանով, իսկ պակասեցում­ները` փակագծերում)

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ

3,000,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3,000,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ  ԾԱԽՍԵՐ

3,000,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

3,000,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՇԵՆՔԵՐ  ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3,000,000.0

 :

 

Հոդված 6. Օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել փոփոխություններ համաձայն սույն օրենքի հավելվածի:

 

Հոդված 7. Սույն օրենքի հավելվածը համարվում է սույն օրենքի անբաժանելի մասը:

 

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2019թ. մայիսի 8

Ստեփանակերտ

ՀՕ-23-Ն

 

Հավելված

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

                                                                                                          

                                                                                                               հազար դրամով

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմին­ների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխու­թյունը  (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

3 000 000,0

 

 

 

 

այդ թվում`

 

11

 

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ  ՉԴԱՍՎՈՂ  ԾԱԽՍԵՐ

3 000 000,0

 

2

 

 

Այլ  ծախսեր

3 000 000,0

 

 

1

 

Այլ  ծրագրեր

3 000 000,0

 

 

 

02

Կապիտալ ներդրումներ

3 000 000,0

 

 

 

 

ԱՀ կառավարություն

3 000 000,0