«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

 ՕՐԵՆՔԸ

 

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2019 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի ՀՕ-79-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին կետի`

1) «ա» ենթակետում  «113,727.7» թիվը  փոխարինել «116,727.7» թվով.

2) «բ» ենթակետում «112,591.2» թիվը փոխարինել «115,591.2» թվով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

                                                     Գումարը

               (հազար դրամներով)

                                                      

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

 

1.  Եկամուտների գծով

3,000,000.0

 

2.  Ծախսերի գծով

3,000,000.0

:

 

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

                                                         Գումարը

(հազար դրամներով)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3,000,000.0

 

այդ թվում`

 

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

3,000,000.0

:

 

Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

          Գումարը

(հազար դրամներով)

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

3,000,000.0

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

3,000,000.0

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

2

 

Այլ ծախսեր

3,000,000.0

 

 

 

1

Այլ ծրագրեր

3,000,000.0

:

 

Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

Գումարը

   (հազար դրամներով)

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ

3,000,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3,000,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

3,000,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

3,000,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3,000,000.0

  :

 

Հոդված 6. Օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել փոփոխություններ` համաձայն սույն օրենքի հավելվածի:

Հոդված 7. Սույն օրենքի հավելվածը համարվում է սույն օրենքի անբաժանելի մասը:

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                    

                                                                                                   

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

       

Հավելված 

         

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2019  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

         

հազար դրամով

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

 

 

 

 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

3 000 000,0

 

 

 

 

  այդ թվում`

 

11

 

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

3 000 000,0

 

2

 

 

Այլ  ծախսեր

3 000 000,0

 

 

1

 

Այլ  ծրագրեր

3 000 000,0

 

 

 

02

Կապիտալ ներդրումներ

3 000 000,0

 

 

 

 

ԱՀ կառավարություն

3 000 000,0