«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենք

 

Ընդունված է 2019 թվականի

                                                                                մարտի 27-ին

 

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 13-րդ հոդվածի  աղյուսակի 8-րդ կետի «բ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

բ) Արցախի Հանրապետություն մեկ անգամվա (մինչև քսանմեկ օր) մուտքի զբոսաշրջիկային արտոնագիր տալու համար

0

                                                                                                                                       »:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2019թ. ապրիլի 12

Ստեփանակերտ

ՀՕ-16-Ն