«Պետական վիճակագրության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենք

Ընդունված է 2019 թվականի

                                                                                մարտի 27-ին

 

Հոդված 1. «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-205 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 11-րդ հոդվածի 6-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Եռամյա ծրագիրը հաստատվում է օրենքով:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի ամբողջ տեքստում, բացառությամբ 23-րդ հոդվածի, «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը  փոխարինել  «Արցախի» բառով:

  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2019թ. ապրիլի 12

Ստեփանակերտ

ՀՕ-12-Ն