‹‹Անհատական տվյալների մասին›› ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                      Ընդունված է 2010թ. նոյեմբերի 10-ին

Հոդված 1. «Անհատական տվյալների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի սեպտեմբերի 17-ի ՀՕ-65 օրենքի 1-ին հոդվածը լրացնել նոր 3-րդ մասով.

«3. Սույն օրենքը չի տարածվում «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով կարգավորվող հարաբերությունների վրա:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 


13 նոյեմբերի 2010թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-47-Ն