«Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ եվ փոփոխություններ կատարելու մասին

Ընդունված է 2019 թվականի

                                                                                                            փետրվարի 27-ին

 

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տության 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի (այսու­հետ՝ Օրենք) 15-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ մաս.

«6. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված աշխատան­քային կենսաթոշակի չափը չի կարող պակաս լինել Արցախի Հանրապե­տության կառավարության սահմանած նվազագույն կենսաթոշակի չափից:»։

Հոդված 2. Օրենքի 19-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակու­թյամբ 3-րդ մաս.

«3. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված զինվորական կենսաթոշակի չափը չի կարող պակաս լինել Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած նվազագույն կենսաթոշակի չափից:»:

Հոդված 3. Օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողի հաշմանդամության զինվորական» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած նվազագույն» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «պարտադիր ժամկետային զինվորական  ծառայության  շարքային կազմի մահացած (զոհված) զինծառայողի ընտանիքի անդամի՝ կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած նվազագույն» բառերով:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է  2019 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2019թ. մարտի 20

Ստեփանակերտ

ՀՕ-7-Ն