«Ակցիզային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2015թ. դեկտեմբերի 23-ին

Հոդված 1. «Ակցիզային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի մայիսի 21-ի ՀՕ-52 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2. Ակցիզային հարկով հարկվող օբյեկտը կամ հարկման բազան թաքցնելու կամ պակաս ցույց տալու համար հարկ վճարողներից գանձվում է թաքցված կամ պակաս ցույց տրված ակցիզային հարկի գումարը, ինչպես նաև տուգանք` այդ գումարի 20 տոկոսի չափով, իսկ հարկային մարմնի կողմից խախտումն արձանագրվելուց հետո մեկ տարվա ընթացքումակցիզային հարկով հարկվող օբյեկտը կամ հարկման բազան կրկին թաքցնելու կամ պակաս ցույց տալու դեպքում` տուգանք` այդ գումարի 40 տոկոսի չափով:»:

 

Հոդված 2.

1.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի հունվարի 1-ից:

2.Օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դրույթները կիրառվում  են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո հայտնաբերված խախտումների մասով:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                                  Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

  2015թ. դեկտեմբերի 29

  Ստեփանակերտ

  ՀՕ-66-Ն