«Ակցիզային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2013թ. դեկտեմբերի 18-ին

Հոդված 1. «Ակցիզային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի մայիսի 21-ի ՀՕ-52 օրենքի 8-րդ հոդվածի 8-րդ մասում «ամսվա մինչև 15-ը» բառերը փոխարինել «ամսվա մինչև 20-ը» բառերով:

 

Հոդված  2. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ից։

 

 

 

 

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                   Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

24 դեկտեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-65-Ն