«Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                          ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

                                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                               դեկտեմբերի 20-ին

                                                                               «ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ

                                               ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության  2011  թվականի  նոյեմբերի  30-ի  ՀՕ-60-Ն օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «2019 թվականի հունվարի» բառերը փոխարինել «2019 թվականի հուլիսի» բառերով։

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2018թ. դեկտեմբերի 27

Ստեփանակերտ

ՀՕ-95-Ն