Ընդերքի մասին ԼՂՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                              ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

                                                                                                                                                                                                                                     Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                               դեկտեմբերի 20-ին

 

 

                                                                                        ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ

                                                                                   ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. Արցախի Հանրապետության ընդերքի մասին 2013 թվականի նոյեմբերի 27-ի օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 24-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Ընդերքօգտագործողի իրավունքների պաշտպանությունը երաշխավոր­վում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արցախի Հանրապետության օրենսդրության փոփոխության դեպքում ընդերքօգ­տա­գործման իրավունքի տրման պահից սկսած` 3 տարվա ընթացքում, ընդերքօգտագործման իրավունք ստացած անձի նկատմամբ` վերջինիս կողմից լիազոր մարմին ուղղված դիմումի հիման վրա, կիրառվում են օգտակար հանածոյի արդյունահանման իրավունքի տրման պահին գործող բնօգտագործման վճարների (այդ թվում՝ ռոյալթիի), ռեզիդենտների շահութահարկի, ոչ ռեզիդենտների շահաբաժինների, տոկոսադրույքների, ռոյալթիների հարկման դրույքաչափերը»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:

Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը ընդերքօգտագործողին տրամադրված ընդերքօգտագործման հավաստագիրը գործում է մինչև դրանով սահմանված ժամկետի ավարտը, բացառությամբ Օրենսգրքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան գործողության ժամկետը երկարաձգած հավաստագրի, որի գործողությունը դադարեցվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2018թ. դեկտեմբերի 27

Ստեփանակերտ

ՀՕ-94-Ն