«Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                             ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                           դեկտեմբերի 20-ին

 

 

                                  «ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ

                                                                                                    ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության 1998 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-27 օրենքի (այսու­հետ` Օրենք) 7-րդ հոդվածի «իգ» կետում, 93.11-րդ և 93.13-րդ հոդված­ների 1-ին մասերում «հեծանիվներ» բառից և դրա համապատասխան հոլովաձևերից առաջ լրացնել «մեխանիկական և էլեկտրական մանկական ավտոմեքե­նաներ,» բառերը` համապատասխան հոլովաձևերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններ.

«Սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի «ա», «ա.1», «ա.2», «դ» (բացառությամբ ավտո­բուս­ներով և միկրոավտոբուսներով), «ե», «է», «ժե», «ժթ», «ժթ.1» և «իգ» կետերով նախատեսված գործունեության տեսակների մասով հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկելիս Ստեփանակերտ քաղաքում լրացուցիչ կիրառվում է 0,5 գործակից:

Սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի «ա», «ա1», «ա.2», «գ», «դ», «ե», «է», «թ», «ժ», «ժե», «ժթ», «ժթ.1», «ի», «իա», «իբ» և «իգ» կետերով նախատեսված գործունեության տեսակների մասով հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկելիս շրջկենտրոններում և այլ վայրերում լրացուցիչ կիրառվում է 0,3 գործակից:»:

 

Հոդված 3.  Օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասում «32-ապատիկի չափով»  բառերը փոխարինել «20-ապատիկի չափով» բառերով:            

 

Հոդված 4. Օրենքի 254-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Առևտրի իրականացման վայրում առևտրական գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման համար ուղղիչ գործակիցներն են`

Ստեփանակերտ քաղաքի համար`                1,1.

շրջկենտրոնների համար`                                    0,9.  

այլ  վայրերի համար`                                              0,5:»:

 

Հոդված 5. Օրենքի 41-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «1.6» թիվը փոխարինել «1,2» թվով:

 

Հոդված 6. Օրենքի 59.5-րդ հոդվածի «ա» կետում «4» թիվը փոխարինել «1» թվով:

 

Հոդված 7. Օրենքի 90-րդ հոդվածի`

1) «ա» կետում «2.0» թիվը փոխարինել «1,3» թվով.

2) «բ» կետում «1.5» թիվը փոխարինել «0,8» թվով.

3) «գ» կետում «1.0» թիվը փոխարինել «0,5» թվով:

 

Հոդված 8.  Օրենքի 17.3-րդ գլխում`

1) վերնագիրը «ՀԵԾԱՆԻՎՆԵՐԻ» բառից առաջ լրացնել «ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ,» բառերով.

2) 93.11-93.14-րդ հոդվածներում «Հեծանիվների» բառերը փոխարինել «Մե­խա­նիկական և էլեկտրական մանկական ավտոմեքենաների, հեծանիվների» բառերով:

 

Հոդված 9.

1. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի  1-ից:

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից հետո՝ 20 օրվա ընթացքում, Օրենքի 7-րդ հոդվածի «ա», «ա1», «ժե» կետերով նախատեսված և «դ» կետով նախատեսված՝ բեռնատար ավտոմեքենաներով գործունեություն իրականա­ցնող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը պարտավոր են իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին ներկայացնել հայտարա­րություն՝ ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների վերաբերյալ:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2018թ. դեկտեմբերի 27

Ստեփանակերտ

ՀՕ-87-Ն