«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

 

                                                                                           ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

                                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                                դեկտեմբերի 20-ին

 

                  «ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ

                                                                                             ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-43 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի չորրորդ պարբերության երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Սույն կետը, ինչպես նաև սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետը կիրառվում է նաև անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձանց նկատմամբ, եթե սույն կետում և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված գույքը չի հանդիսանում անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող ֆիզի­կա­կան անձի կողմից իրականացվող (իրականացված) ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածի`

1) 17-րդ կետի տասնչորսերորդ պարբերությունում «և վարկային կազմակերպության» բառերը փոխարինել «, վարկային կազմակերպության և պետության ստեղծած հիմնադրամի» բառերով, իսկ «կամ վարկային կազմակերպության» բառերից հետո լրացնել «կամ պետության ստեղծած հիմնադրամի» բառերը.

2) 28-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

3) 33-րդ կետից հանել «ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 35-րդ հոդվածում «անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց» բառերից հետո լրացնել «, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքում` նաև անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձանց» բառերը:

 

Հոդված 4. Օրենքի 38-րդ հոդվածի երկրորդ և երրորդ պարբերություն­ներում «(վարկային կազմակերպությանը)» բառերից հետո լրացնել «կամ պետության ստեղծած հիմնադրամին» բառերը:

 

Հոդված 5.

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:

2. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը Օրենքի 15-րդ հոդվածի 28-րդ կետով նախատեսված ավելացված արժեքի հարկի արտոնությունից օգտվող հարկ վճարողները կնքված պայմանագրերի համաձայն շարունակում են օգտվել արտոնությունից մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2018թ. դեկտեմբերի 27

Ստեփանակերտ

ՀՕ-86-Ն