Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին

                                                                                  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

                                                                                                                                                                                                                                       Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                          դեկտեմբերի 20-ին

 

                                                                                ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ՄԱՍԻՆ

                                                                                                                     ԳԼՈՒԽ 1

                                                                                                        ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

   

 

Հոդված 1. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմը 

 

1. Ռազմական դրությունը բացառապես Արցախի Հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ պատերազմի դեպքերում իրականացվող ժամանակավոր միջոցառում է, որն իրենից ներկայացնում է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների գործունեության հատուկ իրավական ռեժիմ և թույլատրում է իրավաբանական անձանց, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների, օտարերկրյա քաղաքացիների ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց իրավունքների և ազատությունների որոշակի սահմանափակումների և նրանց նկատմամբ լրացուցիչ պարտավորությունների սահմանում:

 

Հոդված 2. Ռազմական դրություն հայտարարելու իրավական հիմքերը

 

   

1. Ռազմական դրություն հայտարարելու իրավական հիմքերն են՝ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունը, սույն օրենքը, ինչպես նաև ռազմական դրության իրավական ռեժիմի վերաբերյալ միջազգային իրավունքի համընդհանուր սկզբունքներն ու նորմերը:

 

Հոդված 3. Ռազմական դրություն հայտարարելու նպատակը

 

1. Ռազմական դրություն հայտարարելու նպատակն է Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի և տնտեսության զորահավաքային ծավալման համար առավելագույն բարենպաստ պայմանների ստեղծմամբ դիմակայել Արցախի Հանրապետության վրա զինված հարձակմանը կամ կանխել դրա անմիջական վտանգը, ինչպես նաև ապահովել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների բնականոն գործունեությունն ու մարդկանց կյանքի և անվտանգության պաշտպանությունը ռազմական դրության պայմաններում:

 

 

                                                                                                                           Գ Լ ՈՒ Խ 2

                                                                                           ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ 

                                                                                                      ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ  ԵՎ ԿԱՐԳԸ

 

Հոդված 4. Ռազմական դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայող            

               հանգամանքները

   

 

1. Ռազմական դրություն հայտարարվում է միայն այն հանգամանքների առկայության դեպքում, որոնք անմիջականորեն սպառնում են Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, անկախությանը, տարածքային ամբողջականությանը, անվտանգությանը և դրանով պայմանավորված` քաղաքացիների կյանքին ու անվտանգությանը, և այդ հանգամանքների վերացումն անհնարին է առանց արտակարգ միջոցներ ձեռնարկելու:

2. Սույն հոդվածի առաջին մասում նշված հանգամանքներ են՝

1) այլ պետության զինված ուժերի ներխուժումն Արցախի Հանրապե­տու­թյան տարածք, նման ներխուժման հետևանքով Արցախի Հանրապետու­թյան ցանկացած տարածքի բռնազավթումը.

2) այլ պետության զինված ուժերի կողմից Արցախի Հանրապետության տարածք ներխուժելու անմիջական վտանգի առկայությունը.

3) այլ պետության զինված ուժերի կողմից Արցախի Հանրապետության տարածքի ռմբահարումը.

4) այլ պետության զինված ուժերի կողմից Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի կամ այլ զորքերի վրա հարձակումը՝ անկախ վերջիններիս տեղակայման վայրից.

5) այլ պետության գործողությունները, որոնք թույլ են տալիս երրորդ պետությանը իր տարածքն օգտագործել Արցախի Հանրապետության նկատմամբ զինված հարձակում իրականացնելու համար.

6) այլ պետության կողմից Արցախի Հանրապետության տարածք ուղարկված կամ նրա անունից գործող զինված խմբերի, ապակայունացնող ուժերի կամ վարձկանների զինված ոտնձգություններն Արցախի Հանրապետության նկատմամբ:

3. Արցախի Հանրապետության նկատմամբ զինված հարձակում կարող են համարվել նաև այլ պետության զինված ուժերի կողմից ցանկացած այլ գործողությունները կամ դրանց նախապատրաստությունը, ինչպես նաև Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության կամ միջազգային իրավունքի համընդհանուր սկզբունքների և նորմերի խախտմամբ իրականացված այլ գործողությունները, որոնք իրական սպառնալիք են ստեղծում Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանության, անվտանգության և տարածքային ամբողջականության համար, ներառյալ՝ Արցախի Հանրապետությանը պատերազմ հայտարարելը:

 

Հոդված 5. Ռազմական դրություն հայտարարելը

 

1. Ռազմական դրություն հայտարարում է Արցախի Հանրապետության նախագահը` Արցախի Հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ պատերազմի դեպքերում:

2. Ռազմական դրություն հայտարարվելու դեպքում իրավունքի ուժով անհապաղ գումարվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի հատուկ նիստ: Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը կարող է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով վերացնել ռազմական դրությունը:

3. Ռազմական դրություն հայտարարվելու դեպքում Արցախի Հանրապետության նախագահն ուղերձով դիմում է ժողովրդին և կարող է հայտարարել ընդհանուր կամ մասնակի զորահավաք:

 

Հոդված 6. Ռազմական դրություն հայտարարելու մասին Արցախի   

                  Հանրապետության նախագահի հրամանագրի      

                  բովանդակությունը

 

   

1. Ռազմական դրություն հայտարարելու մասին Արցախի Հանրապետու­թյան նախագահի հրամանագրում պետք է սահմանվեն՝

1) ռազմական դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած հանգա­մանքները.

2) ռազմական դրություն հայտարարելու անհրաժեշտության հիմնավո­րումը.

3) այն տարածքի սահմանները, որտեղ հայտարարվում է ռազմական դրություն.

4) ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովող միջոցները և ուժերը.

5) Արցախի Հանրապետության և օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղա­քա­ցիություն չունեցող անձանց, կազմակերպությունների իրավունքների և ազատության ժամանակավոր սահմանափակումների, կիրառվող միջոցա­ռում­ների, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ լրացուցիչ պարտավորությունների ցանկը.

6) ռազմական դրության ժամանակահատվածում ստեղծվող պետական հատուկ մարմինները և նրանց իրավասությունների շրջանակները.

7) ռազմական դրության պայմաններում կիրառվող միջոցառումների իրականացման համար պատասխանատու պետական մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք.

8) քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստական կամ հիմնական միջոցառումների իրականացման կարգը.

9) ռազմական դրության գործողությունն ուժի մեջ մտնելու ժամկետը:

2. Ռազմական դրություն հայտարարելու մասին Արցախի Հանրապե­տության նախագահի հրամանագիրը ենթակա է անհապաղ հրապարակման հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով և մամուլով:

 

Հոդված 7. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի      

                  առանձնահատկությունները

 

1. Ռազմական դրության ժամանակ ընտրություններ կամ հանրաքվե կարող են չանցկացվել, եթե Արցախի Հանրապետության նախագահը ընդունել է համապատասխան հրամանագիր, և Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ սահմանված ժամկետում այն չի վերացրել: Պատերազմի ժամանակ ընտրություններ կամ հանրաքվե չեն անցկացվում:

 

ԳԼՈՒԽ 3

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

 

Հոդված 8. Ռազմական դրություն հայտարարվելու դեպքում      

                 իրականացվող միջոցառումները և ժամանակավոր                

                 սահմանափակումները

   

 

1. Ռազմական դրություն հայտարարվելու դեպքում ռազմական դրության ամբողջ ժամկետի ընթացքում կարող են իրականացվել հետևյալ միջոցառումները և ժամանակավոր սահմանափակումները.

1) Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի փոխա­դրում լիակատար մարտական պատրաստականության, ընդհանուր կամ մասնակի զորահավաքի հայտարարում և անցկացում.

2) արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ստորաբաժա­նումների համալրում, լիակատար մարտական պատրաստականության փոխադրում և «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» Լեռնային Ղարա­­բաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված միջոցառումների իրականացում.

3) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պաշտպա­նական, պետության ու տնտեսության կենսագործունեության համար հատուկ նշանակություն ունեցող օբյեկտների փոխադրում ռազմական դրության աշխատանքային ռեժիմի.

4) ռազմական դրություն հայտարարված տարածքում ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի սահմանափակում, ինչպես նաև նշված տարածք մուտք գործելու և տարածքից դուրս գալու հատուկ ռեժիմի սահմանում, որը ներառում է օտարերկրյա քաղաքացիների ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց՝ տվյալ տարածք մուտք գործելու և այնտեղ գտնվելու սահմանա­փակումները.

5) բնակչության կենսագոյության, հատուկ պահպանվող օբյեկտների և տրանսպորտի գործունեությունն ապահովող, ինչպես նաև բնակչության կյանքի և առողջության, շրջակա միջավայրի համար առավել վտանգ ներկայացնող օբյեկտների պաշտպանություն.

6) ռազմական դրության իրավական ռեժիմին համապատասխանող ֆինանսական, վարկային, հարկային, մաքսային, սահմանային և բանկային պետական հատուկ քաղաքականության իրականացում, ֆինանսատն­տե­սական գործունեության առանձին տեսակների, ներառյալ՝ ծառայությունների մատուցման, ապրանքների և ֆինանսական միջոցների շրջանառության սահմանափակումներ.

7) սննդամթերքի, դեղորայքի և առաջին անհրաժեշտության ապրանք­ների վաճառքի, ձեռքբերման և շրջանառության հատուկ կարգի սահմանում.

8) հավաքների ազատության իրավունքի սահմանափակում, գործադուլ­ների և կազմակերպությունների գործունեությունը դադարեցնող կամ կասեցնող այլ միջոցառումների արգելում, ռազմական դրության պայմաններում Արցախի Հանրապետության պաշտպանունակության ու անվտանգության դեմ ուղղված քարոզչություն և այլ գործունեություն ծավալած կազմակերպությունների գործունեության կասեցում՝ օրենքով սահմանված կարգով.

9) քաղաքացիների անձը հաստատող փաստաթղթերի ստուգում, քաղաքացիների անձնական առարկաների, բնակարանի և տրանսպորտային միջոցների զննության իրականացում, ինչպես նաև արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը խախտած և տվյալ տարածքում չբնակվող անձանց վտարում՝ նրանց միջոցների հաշվին, իսկ նման միջոցներ չլինելու դեպքում՝ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին՝ կատարված ծախսերի հետագա փոխհատուցման պայմանով.

10) կազմակերպությունների (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից) կողմից Արցախի Հանրապետության տնտեսության, պաշտպանության և բնակչության կենսագոյության համար հատուկ նշանակություն ունեցող արտադրանքի թողարկման առաջնահերթ կատարման ենթակա առաջադրանքների սահմանում.

11) պարետային ժամի սահմանում, այսինքն՝ օրվա որոշակի ժամանակահատվածում առանց անձը հաստատող փաստաթղթերի և հատուկ թույլտվությունների փողոցներում ու այլ հասարակական վայրերում գտնվելու արգելում.

12) օրենքով սահմանված կարգով կարծիքի արտահայտման ազատության սահմանափակում, ինչպես նաև տպագրող սարքերի, ռադիոհեռարձակող, ձայնաուժեղացնող տեխնիկական միջոցների, բազմացնող տեխնիկայի ժամանակավոր առգրավում կամ կալանք, լրագրողների հավատարմագրման հատուկ կարգի, կապի միջոցներից օգտվելու հատուկ կանոնների սահմանում.

13) զենքի, ռազմամթերքի, պայթուցիկ և թունավոր նյութերի, հատուկ միջոցների վաճառքի սահմանափակում կամ արգելում, թմրեցնող, հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ ներգործող նյութեր պարունակող դեղագործական միջոցների և պրեպարատների, էթիլային սպիրտի, ալկոհոլային խմիչքների, սպիրտ պարունակող արտադրանքի շրջանառության հատուկ ռեժիմի սահմանում, վտանգավոր արտադրությունների, պայթուցիկ, ռադիոակտիվ, քիմիական և կենսաբանական վտանգավոր նյութեր օգտագործող կազմակերպությունների գործունեության կասեցում: Անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվում է ժամանակավորապես քաղաքացիներից առգրավել զենք և ռազմամթերք, թունավոր նյութեր, իսկ կազմակերպություններից՝ զենք, զինամթերք, մարտական ու ուսումնական ռազմական տեխնիկա, պայթուցիկ և ռադիոակտիվ նյութեր.

14) առանձնահատուկ դեպքերում, կապված պաշտպանական, փրկարա­րական, վթարավերականգնողական և այլ անհետաձգելի աշխատանքների իրականացման ու ապահովման անհրաժեշտության հետ, աշխատունակ բնակչության և տրանսպորտային միջոցների ներգրավում.

15) բնակչության, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմին­ների, պաշտպանական, պետության ու տնտեսության կենսագործունեության համար հատուկ նշանակություն ունեցող օբյեկտների, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանում առավել անվտանգ տարածքներ:

2. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը կարող է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով չեղյալ հայտարարել ռազմական դրության իրավական ռեժիմով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը:

 

Հոդված 9. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովող               

                մարմինները

 

1. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովելու նպատակով օգտագործվում են Արցախի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության, արդարադատության, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների ու այլ պետական լիազոր մարմինների ուժերն ու միջոցները:

2. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության, արդարադատության, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների բնագավառների պետական լիազոր մարմինների ուժերն ու միջոցները կիրառվում են հետևյալ միջոցառումների իրականացման նպատակով.

1) հասարակական կարգի պահպանություն և հասարակական անվտանգության ապահովում.

2) ռազմական դրություն հայտարարված տարածք մուտք գործելու և տարածքից դուրս գալու հատուկ ռեժիմի իրականացման ապահովում.

3) բնակչության կենսագոյությունը, ռեժիմային, հատուկ ռեժիմային, հատուկ պահպանվող օբյեկտների և տրանսպորտի գործունեությունն ապահովող, ինչպես նաև բնակչության կյանքի և առողջության, շրջակա միջա­վայրի համար առավել վտանգ ներկայացնող օբյեկտների պաշտպանություն.

4) անօրինական զինված խմբավորումների գործունեության, ահաբեկ­չա­կան և դիվերսիոն գործողությունների բացահայտում, կանխում և խափանում.

5) քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ապահովում.

6) սույն օրենքով սահմանված ռազմական դրության ռեժիմի ապահովմանն ուղղված այլ միջոցառումների իրականացում:

3. Ռազմական դրություն հայտարարված տարածքում պատերազմական գործողություններ իրականացվելու դեպքում սույն օրենքով նախատեսված միջոցառումների իրագործումն Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով կարող է վերապահվել զինվորական կառավարման մարմիններին:

 

ԳԼՈՒԽ 4

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ, ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Հոդված 10. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովման             

                  ուղղությամբ Արցախի Հանրապետության նախագահի          

                  լիազորությունները 

 

1. Արցախի Հանրապետության նախագահը՝

1) ղեկավարում է ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովման կազմակերպման գործընթացը.

2) սույն օրենքի համաձայն  սահմանում է ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովող միջոցառումները և ժամանակավոր սահմանափակումները, ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովող մարմինների և ուժերի լիազորությունները, ինչպես նաև վերահսկում է ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանն ուղղված միջոցառումների ու ժամանակավոր սահմանափակումների իրականացման գործընթացը.

3) սահմանում է ռազմական դրության պայմաններում Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի կիրառման կարգն ու նրանց խնդիրները, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավի­ճակների պետական ծառայության և քաղաքացիական պաշտպա­նության կազմավորումների ուժերի խնդիրները.

4) կարող է հայտարարել ընդհանուր կամ մասնակի զորահավաք.

5) սահմանում է ռազմական դրության գործողության ժամկետի ընթացքում զինվորական ծառայություն անցնելու կարգը.

6) իրականացնում է ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանն ուղղված` Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, սույն օրենքով և այլ օրենքներով նախատեսված այլ լիազորություններ:

 

Հոդված 11. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովման     

                      ուղղությամբ Արցախի Հանրապետության կառավարության        

                   լիազորությունները 

 

1. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը`

1) սահմանում է կազմակերպությունների (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից) կողմից Արցախի Հանրապետության տնտեսության, պաշտ­պա­նության և բնակչության կենսագոյության համար հատուկ նշանակություն ունեցող արտադրանքի թողարկման առաջնահերթ կատարման ենթակա առաջադրանքները.

2) վերահսկում է ռազմական դրության պայմաններում պետության և բնակչության կարիքների, Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի, քաղաքացիական պաշտպանության ու արտակարգ իրավիճակների լիազոր պետական մարմնի ուժերի բավարարման համար անհրաժեշտ արտադրանքի թողարկման գործընթացը.

3) սահմանում է սննդամթերքի, դեղորայքի, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների վաճառքի, ձեռքբերման և շրջանառության հատուկ կարգ.

4) ապահովում է ռազմական դրության իրավական ռեժիմին համապա­տասխանող ֆինանսական, վարկային, հարկային, սահմանային, մաքսային և բանկային պետական հատուկ քաղաքականության իրականացումը, սահմանում է ֆինանսատնտեսական գործունեության առանձին տեսակների, ներառյալ` ծառայությունների մատուցման, ապրանքների և ֆինանսական միջոցների շրջանառության սահմանափակումների շրջանակները.

5) սահմանում է ռազմական դրություն հայտարարված տարածքում բնակչության կենսագոյության, ռեժիմային, հատուկ ռեժիմային, հատուկ պահպանվող օբյեկտների և տրանսպորտի գործունեությունն ապահովող, ինչպես նաև բնակչության կյանքի ու առողջության, շրջակա միջավայրի համար առավել վտանգ ներկայացնող օբյեկտների աշխատանքի հատուկ ռեժիմ.

6) սահմանում է պաշտպանական, քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների, վթարավերականգնողական և այլ անհետաձգելի աշխատանքների իրականացման ու ապահովման նպատակով աշխատունակ բնակչության և տրանսպորտային միջոցների ներգրավման կարգը.

7) սահմանում է ռազմական դրության ժամանակ պարետային ժամի ընթացքում փողոցներում ու այլ հասարակական վայրերում գտնվելու համար հատուկ թույլտվություններ (անցագրեր) տալու (փոխանակելու) կարգը, ինչպես նաև հատուկ թույլտվությունների (անցագրերի) ձևերը.

8) սահմանում է ռազմական դրության ժամանակ ֆիզիկական անձանցից զենք և ռազմամթերք, թունավոր նյութեր, իսկ կազմակերպություններից` զենք, ռազմամթերք, մարտական և ուսումնական ռազմական տեխնիկա, պայթուցիկ և ռադիոակտիվ նյութեր ժամանակավորապես առգրավելու, ինչպես նաև ժամանակավորապես առգրավված զենքն ու ռազմամթերքը, պայթուցիկ նյութերը, մարտական և ուսումնական ռազմական տեխնիկան զինված ուժերի ստորաբաժանումներին, այլ զորքերին ու զինվորական կազմավորումներին, իսկ թունավոր նյութերը և ռադիոակտիվ նյութերը՝ իրավասու պետական մարմիններին հանձնելու կարգը.

9) իրականացնում է ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանն ուղղված` Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, սույն օրենքով, այլ օրենքներով և Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերով վերապահված այլ լիազորություններ:

 

Հոդված 12. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովման        

                ուղղությամբ պետական կառավարման մարմինների          

                լիազորությունները 

 

1. Պետական կառավարման մարմինները իրենց իրավասությունների շրջանակներում՝

1) կազմակերպում են ռազմական դրության պայմաններում պետության և բնակչության կարիքների, Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների լիազոր պետական մարմնի ուժերի բավարարման համար անհրաժեշտ արտադրանքի թողարկման գործընթացը.

2) ռազմական դրություն հայտարարված տարածքում կազմակերպում են բնակչության պարենային և ոչ պարենային ապրանքների մատակարարումը, ապահովում են զորահավաքային առաջադրանքների ու ծրագրերի իրականացումը.

3) իրականացնում են ռազմական դրություն հայտարարված տարածք մուտք գործելու և տարածքից դուրս գալու հատուկ ռեժիմի ապահովմանը, բնակչության կենսագոյությունը, ռեժիմային, հատուկ ռեժիմային, հատուկ պահպանվող օբյեկտների և տրանսպորտի գործունեությունն ապահովող, ինչպես նաև բնակչության կյանքի և առողջության, շրջակա միջավայրի համար առավել վտանգ ներկայացնող օբյեկտների պաշտպանությանն ուղղված գործողություններ.

4) իրականացնում են ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանն ուղղված` Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, սույն օրենքով, այլ օրենքներով և իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ:

 

Հոդված 13. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովման  

                       ուղղությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների     

                    լիազորությունները

 

1. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց իրավասություն­ների շրջանակներում՝

1) աջակցում են սույն օրենքով նախատեսված միջոցառումների իրականացմանը.

2) իրականացնում են ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանն ուղղված` Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, սույն օրենքով, այլ օրենքներով և իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ:

 

ԳԼՈՒԽ 5

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 14. Ռազմական դրության պայմաններում իրականացվող  

                      միջոցառումների և ժամանակավոր սահմանափակումների        

                   սահմանները

 

1. Ռազմական դրության պայմաններում իրականացվող միջոցառումները և ֆիզիկական անձանց սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների սահմանափակումները, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների փոփոխությունները, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց առաջադրվող լրացուցիչ պարտավորություններն իրականացվում են այն սահմաններում, որոնք ապահովում են Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 76-րդ հոդվածի պահանջները և համարժեք են ռազմական դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած հանգամանքներին, ինչպես նաև պետք է համապատասխանեն մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Արցախի Հանրապետության միջազգային պարտավորություններին և բխեն ռազմական դրության պայմաններում (արտակարգ իրավիճակներում) պարտավորություններից շեղվելու վերաբերյալ միջազգային պարտավորու­թյուններից:

 

Հոդված 15. Ռազմական դրության գործողության ընթացքում

                        ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքների     

                     երաշխիքները

 

1. Ռազմական դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած հանգամանքներից կամ դրանց հետևանքների վերացման գործողություններից տուժած ֆիզիկական անձանց փոխհատուցվում է կրած նյութական վնասը և տրամադրվում է անհրաժեշտ օգնություն՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

2. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, որոնց գույքն ու այլ միջոցներն օգտագործվել են ռազմական դրության հետևանքների վերացման նպատակով, իրավունք ունեն ստանալ համարժեք փոխհատուցում՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

 

Հոդված 16. Ռազմական դրության գործողության ընթացքում                    

                    ֆիզիկական անձանց և պաշտոնատար անձանց               

                    պարտականություններն ու պատասխանատվությունը

 

1. Ֆիզիկական անձինք և պաշտոնատար անձինք պարտավոր են կատարել ռազմական դրություն հայտարարված տարածքում ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովող մարմինների և ուժերի պահանջ­ները, ինչպես նաև մասնակցել և աջակցել ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացմանը:

2. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի պահանջները խախտած ֆիզիկական անձինք և պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն են կրում օրենքով սահմանված կարգով:

 

ԳԼՈՒԽ 6

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 17. Ռազմական դրության գործողության դադարեցումը կամ  

                  վերացումը

 

1. Ռազմական դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած հանգամանքների վերացման դեպքում ռազմական դրությունը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն դադարեցվել Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով, որի մասին բնակչությունն իրազեկվում է սույն օրենքով սահմանված` ռազմական դրություն հայտարարելու մասին տեղեկացվելու կարգով:

2. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ կարող է վերացնել ռազմական դրությունը կամ չեղյալ հայտարարել ռազմական դրության իրավական ռեժիմով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը, որի մասին բնակչությունն անհապաղ իրազեկվում է մամուլով և զանգվածային լրատվության մյուս միջոցներով: Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանն ուղղված որևէ առանձին միջոցառման իրականացումն Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից չեղյալ հայտարարվելու դեպքում դադարում է միայն այդ միջոցառման հետագա իրականացումը:

3. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովելու նպատակով ընդունված և ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց իրավունքների և ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումներ նախատեսող նորմատիվ իրավական ակտերը կիրառվում են միայն ռազմական դրության գործողության ժամկետի ընթացքում և ուժը կորցրած են ճանաչվում ռազմական դրության գործողության դադարեցման հետ միաժամանակ՝ առանց այդ մասին հատուկ իրազեկելու:

 

Հոդված 18. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել «Ռազմական դրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1995 թվականի օգոստոսի 2-ի ԹՆ-0030-1 օրենքը:

3. «Ռազմական դրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1995 թվականի օգոստոսի 2-ի ԹՆ-0030-1 օրենքի հիման վրա ընդունված իրավական ակտերը պահպանում են իրենց ուժը:

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2018թ. դեկտեմբերի 27

Ստեփանակերտ

ՀՕ-81-Ն