2019 թ. ԱՀ պետական բյուջեի մասին

                                                 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

                                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                         դեկտեմբերի 20-ին

 

                                           ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ

                                                              ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի`

ա. եկամուտների գծով` 113,727.7 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փո­խան­ցում­ներից ստացվող մուտքերի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապե­տու­թյու­նից ստացվող բյուջետային վարկի գումարը,

բ. ծախսերի գծով` 112,591.2 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխան­ցումների),

գ. հավելուրդը` 1,136.5 մլն դրամ.

2) Արցախի Հանրապետության համայնքների 2019 թվականի բյուջեները կկազմեն`

ա. եկամուտների գծով` 3,713.4 մլն դրամ (ներառյալ` պետական  բյուջե­ից  ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները),

բ. ծախսերի գծով` 3,713.4 մլն դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետա­կան բյուջեն`    

 

 

Գումարը

(հազար դրամներով)

1.  Եկամուտների գծով

112,547,015.6

  2.  Ծախսերի գծով

111,410,541.9

3. Հավելուրդը

1,136,473.7

 

 

Հոդված 3. Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի հավելուրդի օգտագործման ուղղությունները` 

   

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

(1,136,473.7)

այդ թվում`

 

Փոխառու զուտ միջոցներ

(1,136,473.7)

 

        

Հոդված 4. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարի)` ըստ ձևավորման աղբյուրների դասակարգման առանձին խմբերի, հետևյալ չափերով` 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

54,700,000.0

այդ թվում`

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

54,200,000.0

Այլ եկամուտներ

500,000.0

 

 

Հոդված 5. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետա­կան բյուջեից հատկացումները` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

 

Բա­ժին

Խումբ

Դաս

 

Գումարը            (հազար դրամներով)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

     111,410,541.9

 

 

 

այդ թվում`

 

01

   

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

13,316,311.1

     

այդ թվում`

 

 

1

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջե­տա­յին հարաբերու­թյուններ, արտաքին հարաբերություններ

6,040,873.5

   

1

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

3,647,541.8

   

2

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

1,385,742.4

   

3

Արտաքին հարաբերություններ

1,007,589.3

 

3

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

503,240.4

   

1

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

144,357.4

   

2

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

258,873.8

   

3

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

100,009.2

 

4

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

72,643.3

   

1

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

72,643.3

 

6

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայու­թյուններ (այլ դասերին չպատկանող)

666,827.9

   

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայու­թյուններ (այլ դասերին չպատկանող)

666,827.9

 

7

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

3,500,000.0

   

1

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

3,500,000.0

 

8

 

Կառավարության տարբեր մակար­դակ­ների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

2,532,726.0

   

1

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

2,532,726.0

02

   

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

250,000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

2

 

Քաղաքացիական պաշտպանություն

250,000.0

   

1

Քաղաքացիական պաշտպանություն

250,000.0

03

   

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ­ԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ­ԹՅՈՒՆ

7,755,399.7

     

այդ թվում`

 

 

1

 

Հասարակական կարգ և անվտանգու­թյուն

5,102,347.9

   

1

Ոստիկանություն

2,911,179.1

   

2

Ազգային անվտանգություն

2,191,168.8

 

2

 

Փրկարար ծառայություն

1,353,033.7

   

1

Փրկարար ծառայություն

1,353,033.7

 

3

 

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

789,646.1

   

1

Դատարաններ

596,416.4

   

2

Իրավական պաշտպանություն

193,229.7

 

4

 

Դատախազություն

510,372.0

   

1

Դատախազություն

510,372.0

04

   

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

16,608,460.7

     

այդ թվում`

 

 

1

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

5,343,203.7

   

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

5,343,203.7

 

2

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

5,082,269.8

   

1

Գյուղատնտեսություն

5,082,269.8

 

3

 

Վառելիք և էներգետիկա

2,300,000.0

   

5

Էլեկտրաէներգիա

2,300,000.0

 

5

 

Տրանսպորտ

201,555.8

   

1

Ճանապարհային տրանսպորտ

41,150.0

   

4

Օդային տրանսպորտ

160,405.8

 

7

 

Այլ բնագավառներ

383,964.4

 

 

2

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

358,964.4

   

3

Զբոսաշրջություն

25,000.0

 

9

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

3,297,467.0

   

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

3,297,467.0

05

   

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

232,007.2

     

այդ թվում`

 

 

4

 

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

21,177.4

 

 

1

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

21,177.4

 

6

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

210,829.8

   

1

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

(այլ դասերին չպատկանող)

210,829.8

06

   

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

698,965.9

     

այդ թվում`

 

 

3

 

Ջրամատակարարում

400,000.0

   

1

Ջրամատակարարում

400,000.0

 

6

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

298,965.9

   

1

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

298,965.9

07

   

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

         6,923,443.5

     

այդ թվում`

 

 

1

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

212,340.0

   

1

Դեղագործական ապրանքներ

198,340.0

 

 

3

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

14,000.0

 

2

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

2,416,616.0

   

1

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

1,171,822.9

   

2

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

451,352.2

   

3

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

107,243.4

   

4

Պարաբժշկական ծառայություններ

686,197.5

 

3

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

2,494,012.4

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

1,123,237.2

   

2

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

552,734.3

   

3

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

818,040.9

 

4

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

787,939.7

   

1

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

787,939.7

 

6

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

1,012,535.4

   

1

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

865,954.7

   

2

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

146,580.7

08

   

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

3,160,859.7

     

այդ թվում`

 

 

1

 

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

346,874.5

   

1

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

346,874.5

 

2

 

Մշակութային ծառայություններ

1,523,918.1

   

1

Գրադարաններ

100,102.5

   

2

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

102,462.4

   

3

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

357,337.0

   

4

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

35,771.9

   

5

Արվեստ

727,360.3

   

7

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

200,884.0

 

3

 

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռար­ձակման և հրատարակչական ծառայություններ

821,083.7

   

1

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

664,085.9

   

2

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

156,997.8

 

4

 

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

244,000.0

   

1

Երիտասարդական ծրագրեր

34,000.0

   

2

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարա­կա­կան կազմակերպություններ, արհմիություններ

135,000.0

 

 

3

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

75,000.0

 

6

 

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

224,983.4

   

1

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

224,983.4

09

   

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

14,789,173.5

     

այդ թվում`

 

 

1

 

Նախադպրոցական  կրթություն

1,215,747.2

   

1

Նախադպրոցական կրթություն

1,215,747.2

 

2

 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

10,050,598.7

 

 

1

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

10,050,598.7

 

3

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագոր­ծական) և միջին մասնագիտական կրթություն

633,471.6

   

1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

327,312.9

   

2

Միջին մասնագիտական կրթություն

306,158.7

 

4

 

Բարձրագույն կրթություն

948,431.2

   

1

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

948,431.2

 

5

 

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

897,253.5

   

1

Արտադպրոցական դաստիարակություն

781,653.5

   

2

Լրացուցիչ կրթություն

115,600.0

 

6

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

771,772.3

   

1

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

771,772.3

 

8

 

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

271,899.0

   

1

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

271,899.0

10

   

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

23,641,016.5

     

այդ թվում`

 

 

1

 

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

96,914.3

   

1

Վատառողջություն

16,088.4

   

2

Անաշխատունակություն

80,825.9

 

2

 

Ծերություն

14,219,904.2

   

1

Ծերություն

14,219,904.2

 

3

 

Հարազատին կորցրած անձինք

240,000.0

   

1

Հարազատին կորցրած անձինք

240,000.0

 

4

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

5,245,635.1

   

1

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

5,245,635.1

 

5

 

Գործազրկություն

65,077.0

   

1

Գործազրկություն

65,077.0

 

7

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,291,890.0

   

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,291,890.0

 

9

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

2,481,595.9

   

1

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

643,902.3

   

2

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,837,693.6

11

   

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

24,034,904.1

     

այդ թվում`

 

 

1

 

Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

2,500,000.0

   

1

Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ

2,500,000.0

 

2

 

Այլ ծախսեր

21,534,904.1

 

 

1

Այլ ծրագրեր

21,534,904.1

 

                                                       

Հոդված 6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջե­տային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, հետևյալ չափե­րով`

 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական

դասակարգման հոդվածների անվանումները

Գումարը                (հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

111,410,541.9

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

90,440,170.9

այդ թվում՝

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

11,458,516.7

այդ թվում՝

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

11,458,516.7

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

10,365,633.2

այդ թվում՝

 

Շարունակական ծախսեր

1,103,460.3

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

554,131.3

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

6,740,573.0

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

202,624.0

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

210,964.0

Նյութեր (ապրանքներ)

1,553,880.6

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

3,500,000.0

այդ թվում՝

 

 - Ներքին տոկոսավճարներ

3,500,000.0

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

17,507,619.4

այդ թվում՝

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

17,435,469.2

Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին

72,150.2

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

11,438,830.3

այդ թվում՝

 

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

825.2

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

11,438,005.1

որից`

 

- Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին

1,000.0

- Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

2,532,726.0

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին

766,243.2

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններին

542,181.0

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

7,595,854.9

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

24,745,393.2

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

10,644,370.7

այդ թվում՝

 

 - Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

144,754.1

 - Մայրության նպաստներ բյուջեից

935,400.0

 - Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

3,653,740.0

 - Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

319,800.0

 - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

144,744.5

 - Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

135,008.0

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

5,310,924.1

Կենսաթոշակներ

14,101,022.5

այդ թվում՝

 

Կենսաթոշակներ

14,101,022.5

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

11,424,178.1

այդ թվում՝

 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին

186,600.0

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տար­բեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

40,049.8

Այլ ծախսեր

8,697,528.3

Պահուստային միջոցներ

2,500,000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

20,970,371.0

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

20,982,871.0

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

20,982,871.0

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

19,817,650.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

579,221.0

այդ թվում՝

 

- Տրանսպորտային սարքավորումներ

38,000.0

 - Վարչական սարքավորումներ

112,798.0

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

428,423.0

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

586,000.0

այդ թվում՝

 

 - Աճեցվող ակտիվներ

50,000.0

 - Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր

190,000.0

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

346,000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

-12,500.0

 

Հոդված 7. Սահմանել, որ`

1) 2020 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Արցախի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետ նաև` Կառավարություն) չի շարունակի 2019 թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների գծով գործառնու­թյունների ձևակերպումների իրականացումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից սույն օրենքով նախատեսված բյուջետային վարկը ներգրավվում է մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը մարման ժամկետով՝ տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ վարկերի մարման ժամկետի վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն` մարման այլ ժամկետների վերաբերյալ).

3) 2019 թվականին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը կազմում է 63300 դրամ.

4) յուրաքանչյուր մարմնի պետական ծառայողների տարեկան պարգևա­տրման ֆոնդի միասնական տոկոսային դրույքաչափը կազմում է այդ մարմնի գծով Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 10 տոկոսը.

5) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնա­յին Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում Կառավարության ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ելքերի (բացառությամբ դրանց գծով, ըստ կառավարության կանխատեսումների, 2019 թվականին սպասվող տնտեսման գումարների) հետևյալ ուղղություններին`

ա. պետական պարտքի մարում և սպասարկում,

բ. սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ,

գ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների աշխատանքի վարձատ­րություն (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված վճարներ,

դ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող դոտացիաների գծով հատկացումներ.

6) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնա­յին Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասին համա­պատասխան` պետական հիմնարկների համար Արցախի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումների համաձայն բացված արտաբյու­ջե­տային միջոցների հաշիվների (բացառությամբ դատական, իրավապահ և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց սպասարկման նպատակով պետական հիմնարկների համար բացված դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես  նաև  Արցախի  Հանրապետության  ֆինանսների նախարարության և Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների խրախուսման և /կամ/ համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների միջոցների շրջանառությունը 2019 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան մուտքեր և ելքեր` Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, նախահաշիվներով նախատեսվող` 2019 թվականի բյուջե­տային տարվա եկամուտների գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետա­յին եկամուտ­ների գումարները, ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N1 հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատաս­խանող բաժիններում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով` համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված հավելուրդի ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի հավելուրդի գումարները: Նախահաշիվներով նախատեսվող ծախսերի ֆինանսավորումը 2019 թվականին կարող է իրականացվել ինչպես արտաբյուջետային հաշիվներին 2019 թվականին ստացվող գումարների, այնպես էլ մինչև 2019 թվականի հունվարի 1-ը այդ հաշիվներում ստացված մուտքերի` 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված գումարների հաշվին:

 

Հոդված 8. Հաստատել`

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշխումը` ըստ Արցախի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատա­կան իշխանության մարմինների` սույն օրենքի N 1 հավելվածի համաձայն.

2) Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախա­տեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը` սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

3) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի հավելուրդի օգտագործման ուղղություն­ները` սույն օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն.

4) 2019 թվականի համար սահմանվող ռադիոհաճախականության օգտա­գործման թույլտվու­թ­յան տրամադրման (գործողութ­յան ժամ­­­­­կետի երկարաձգ­ման) պարտադիր վճարների և ռադիո­հա­ճա­խականության օգտագործ­ման պար­­տադիր վճար­­­ների չափերը` սույն օրենքի N 4 հավելվածի համաձայն:

 

Հոդված 9. Թույլատրել կառավարությանը 2019 թվականին անհրաժեշտու­թյան դեպքում`

1) վերաբաշխել սույն օրենքի N 1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի գոր­ծառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Արցախի Հանրապե­տության պետական կառավարման մարմինների միջև` նրանց գծով տվյալ ծրագիրն իրականացնելու համար սույն օրենքով հաստատված հատկացումները.

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող` սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Արցախի Հանրապետության գործադիր իշխանու­թյան համապատասխան մարմինների  ցանկերում.

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստացված եկամուտներն արտահայտելով Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններում և այդ գումարների չափով ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածի համապատասխան բաժիններում որպես առանձին լրացուցիչ ծախսային ծրագրեր) գումարները՝ Արցախի Հանրապե­տության 2019 թվականի պետական բյուջեից առանց սահմանափակման իրականացնել`

ա. Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Արցախի Հանրապետության կառավարության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված վարկերի վերականգնման մասով) կողմից դա­տա­րան հայ­­ցա­դիմումներ, դիմում­ներ ու գանգատներ, դատարանի դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ և վճռա­բեկ բողոքներ ներ­կա­յացնելիս, ինչպես նաև դատարանի կողմից տրամադր­վող փաստա­թղ­թե­­րի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար` «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճա­րումները, ինչպես նաև դատական ակ­տերի հի­­ման վրա հօ­գուտ պետական բյուջեի պետական հիմնարկներից բռնագանձված պետա­կան տուր­քի գու­մարների վճարումները,

բ. Արցախի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում և պետական հիմնարկներում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարված ստուգումների և վերստուգումների արդյունքում հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով առաջադրված լրացուցիչ պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ վճարումները,

գ. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին համապատասխան ոչ կառավար­չական բնույթի գործունեություն իրականացնող պետական (բյուջետային) հիմնարկների` պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազ­մա­կերպման նպատակով Արցախի Հանրապետության արդարադա­տության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում պետական գրանցման, կնիքների պատրաստ­ման թույլտվության, ինչպես նաև կազմակերպությանը սեփակա­նության կամ օգտագործման իրավունքով հանձնված գույքի նկատմամբ իրա­վունք­­ների գրանցում կատարելու համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումները,

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու, ինչպես նաև ավտոմեքենայի գրանցման ու վերագրանցման համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ հաշմանդամների փոխարեն, նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Արցախի Հանրապետության կառավարու­թյան կողմից կատարվող ծախսերը,

ե. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվերով սովորող զորակոչային տարիքի քաղաքացիներին վարորդական իրավունքի վկայական տալու, պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայու­թյունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկա­յա­կանի) տրամադրման և յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար (մեկ անգամ) «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված  վճարումները.

4) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնա­յին Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածին համապատասխան թույլատրվող վերաբաշխումներով և փոփոխություններով պայմանավորված փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել սույն օրենքի NN 2,3 հավելվածներում և N 1 հա­վելվածի համապատասխան  աղյուսակներում.

5) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով բյուջետային եկամուտների` ըստ դրանց ձևավորման («Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տութ­յան օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների գծով սահ­ման­ված համապա­տաս­խան գումարները պետական բյուջեի կատարման ընթացքում գերա­զան­ցած՝ լրացուցիչ  ստաց­ված  եկա­մուտ­ների գումարի չափով ավելացնել սույն օրեն­քի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատ­ված բյու­ջե­տա­յին եկա­մուտների գումարները, ինչպես նաև ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատար­վելիք բյուջե­տա­յին ելքերի պատկանելության` համա­պա­­տասխան փոփոխության ենթարկել բյուջե­տային ծախ­սե­րի ֆինանսավորման համար սույն օրեն­քի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաս­տատ­ված բյու­ջե­տա­յին հատկացումների գումար­ները և N 1 հավելվածով նախատեսված կամ նույն հա­վել­վա­ծում լրացվող որևէ ծախսային ծրագ­րի գծով սահ­ման­ված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդ­վա­ծով հաս­տատ­ված հավելուրդի, սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավել­վա­ծով սահ­ման­ված հավելուրդի գումարները` դրանց օգտագործումն իրականացնելով «Արցախի Հան­րա­պե­տու­թ­յան բյու­ջե­տա­յին հա­մակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին կե­տին հա­մա­պա­տասխան: Սույն կետի գործողությունը չի  տարածվում սույն հոդ­վածի 3-րդ և 6-րդ կե­տե­րով, ինչպես նաև սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 6-րդ կետով նախա­տես­ված դեպքերի վրա. 

6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնախատեսված և պետական բյուջե մուտքագրված նվիրաբերված գումար­ները, ըստ նվիրաբերողի կողմից որոշված ուղղությունների, «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն օգտագոր­ծելու դեպքում այդ գումարների չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելիության փոփոխության ենթարկել` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով  հաստատված  բյուջետային  ծախսերի  համապատասխան գումարներն ու N 1 հավելվածով նախատեսված սույն կետում նշված եկա­մուտ­ների հաշվին ֆինանսավորվող համապատասխան ծախսային ծրագրերի գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված  հավելուր­դի և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 3 հավելվածով հաստատված հավելուրդի գումարները (եթե սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախատեսված չեն սույն օրենքի N 1 հավելվածով, ապա դրանք, որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր, ըստ պատկանելիության արտացոլել նշված հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում).

7) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում սահմանված հատկացում­ների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումը սահմանված ծախսային ծրագրերի միջև (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանա­փակման).

8) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում ներկայացված յուրաքան­չյուր ծախսային ծրագրի գծով սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված հոդվածների (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման).

9) բյուջետային տարվա ընթացքում, պահպանելով պետական բյուջեի հա­վելուրդի` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված գումարը, վերա­բաշ­խել պե­տա­կան բյուջեի հավելուրդի օգտագործման առանձին ուղղությունների, ինչպես նաև վերջիններիս առան­ձին տար­րերի միջև դրանց գծով սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հա­վելվածով հաստատ­ված գումարները, և (կամ) կատարել պետական բյուջեի հավելուրդի ընդհանուր գումարի ավելացմանը չհան­գեց­նող այլ հաշվեկշռված փոփո­խու­թ­յուններ և (կամ) լրա­ցումներ` դրանցից բխող հա­մա­պա­տաս­խան փոփոխություններ կատարելով սույն օրեն­քի N 3 հավելվածում.

10) բյուջետային տարվա ընթացքում, պահպանելով սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաս­տատված բյուջետային եկամուտների ընդհանուր գումարը, բյուջետային եկամուտների ձևա­վոր­ման («Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րա­պե­տու­թ­յան օրեն­քի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների դասակարգման խմբերի միջև կա­տա­րել դրանց գծով սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան գու­մար­նե­րի վե­րա­­բաշ­խումներ:

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-4 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

 

Հոդված 11. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2018թ. դեկտեմբերի 25

Ստեփանակերտ

ՀՕ-79-Ն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.1

 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 1 դասի

«01. Պետական աջակցություն գրադարաններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն

   52 582,3

«Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան» ՊՈԱԿ

     25 091,7

«Հովհ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան» ՊՈԱԿ

     27 490,6

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

    6 029,3

«Ասկերանի Գ.Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

      6 029,3

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

    7 227,5

«Հադրութի Ավ. Իսահակյանի անվան շրջանային կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

      7 227,5

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

    6 612,7

«Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

      6 612,7

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

    8 241,0

«Մարտունու կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

      8 241,0

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

   10 367,9

«Շուշիի շրջանի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

     10 367,9

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

    9 041,8

«Բերձորի քաղաքային գրադարան» ՊՈԱԿ

      9 041,8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

  100 102,5

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.2

 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 2 դասի

«02. Պետական աջակցություն թանգարաններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն

92 346,4

«Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

  38 132,4

Հադրութի «Արթուր Մկրտչյանի անվան հայրենագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

    8 323,8

«Շուշի քաղաքի թանգարաններ» ՊՈԱԿ

  34 280,7

«Քաշաթաղի շրջանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

11 609,5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

92 346,4

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.3

 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի

«01. Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական

անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն

  145 157,1

«ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության պալատ» ՊՈԱԿ

    62 547,4

«Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ

    82 609,7

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

   22 314,2

«Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

    22 314,2

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

   21 437,8

«Հադրութի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

    21 437,8

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

   28 707,1

«Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

    28 707,1

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

   60 752,4

«Մարտունու մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

    37 718,5

«Ճարտարի Սևակ Ղուկասյանի անվան մարզամշակութային պալատ» ՊՈԱԿ

    23 033,9

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

   23 137,2

«Շահումյանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

    23 137,2

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

   48 984,6

«Շուշիի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

    48 984,6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

  350 490,4

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.4

 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի «02. Պետական աջակցություն թատրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն

 126 549,8

«Ստեփանակերտի Վահրամ  Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ

    91 136,8

«Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն» ՊՈԱԿ

    35 413,0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 126 549,8

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.5

 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի

«03. Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական

անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն

 390 016,9

«Արցախի պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ

    70 139,9

«Մենք ենք, մեր սարերը» երգի-պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ

    58 059,9

«Ղարաբաղ» պետական էստրադային համույթ» ՊՈԱԿ

    33 177,2

«Ջազ-նվագախումբ» ՊՈԱԿ

    35 275,7

«Արցախի պետական երգչախումբ» ՊՈԱԿ

    84 752,3

«Արցախի պետական կամերային նվագախումբ» ՊՈԱԿ

    56 874,6

«Մռակած» կամերային երգչախումբ» ՊՈԱԿ

    51 737,3

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

   4 565,2

«Շուշիի «Վարանդա» մանկապատանեկան պետական երգչախումբ»  ՊՈԱԿ

     4 565,2

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

  21 573,3

«Քաշաթաղի «Բերձոր» ժողգործիքների  համույթ» ՊՈԱԿ

    21 573,3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 416 155,4

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.1

 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի

«01. Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

 350 565,5

«Ստեփանակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

55 801,0

«Ստեփանակերտի թիվ 2 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

133 878,9

«Ստեփանակերտի թիվ 3 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

50 626,2

«Ստեփանակերտի թիվ 4 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

40 186,6

«Ստեփանակերտի թիվ 5 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

35 549,6

«Ստեփանակերտի թիվ 6 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

34 523,2

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

 119 255,5

«Խաչենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9 196,5

«Խնապատի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

14 905,7

«Ակնաղբյուրի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

8 517,1

«Այգեստանի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

16 913,0

«Ավետարանոցի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

17 650,5

«Իվանյանի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

18 092,7

«Նորագյուղի մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

33 980,0

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

  72 074,6

«Ազոխի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9 483,8

«Դրախտիկի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

11 317,7

«Առաքելի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

11 833,7

«Հադրութի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

39 439,4

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

 176 573,0

«Մարտակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

51 552,9

«Հաթերքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

33 263,0

«Մատաղիսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9 701,0

«Առաջաձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9 355,3

«Մեծ շենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

10 562,0

«Վանքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

44 873,8

«Չափարի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

17 265,0

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

 249 021,5

«Մարտունու թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

36 416,6

«Մարտունու Մոնթե Մելքոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

67 328,8

«Բերդաշենի Սիմոն Սողոմոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

19 330,7

«Ճարտարի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

26 817,0

«Ճարտարի Էմանուել դը Լաբառի անվան թիվ 2 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

31 311,0

«Սոսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

16 407,1

«Մաճկալաշենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9 313,0

«Կարմիր Շուկայի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

25 080,0

«Գիշու պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

17 017,3

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

  16 901,2

«Եղեգնուտի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

    16 901,2

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

  64 609,6

«Քարին տակի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

12 004,7

«Շուշիի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

52 604,9

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

  69 417,2

«Բերձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

42 601,3

«Մոշաթաղի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9 714,6

«Կովսականի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

17 101,3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1 118 418,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.2

 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2 խմբի 1 դասի

 «01. Պետական աջակցություն ԱՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն

ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն

 157 571,7

«Ստեփանակերտի Վ.Ջհանգիրյանի անվան N 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

157 571,7

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

1 592 772,4

«Ստեփանակերտի Խ.Աբովյանի անվան N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

257 914,2

«Ստեփանակերտի Ա.Ղուլյանի անվան N 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

194 930,4

«Ստեփանակերտի Ա.Գրիբոյեդովի անվան N 3 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

138 142,7

«Ստեփանակերտի Մ.Մաշտոցի անվան N 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

55 010,9

«Ստեփանակերտի Հ.Բալասանյանի անվան N 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

99 448,8

«Ստեփանակերտի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

97 846,1

«Ստեփանակերտի Ե.Չարենցի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

204 447,2

«Ստեփանակերտի Ա.Սախարովի անվան N 8 միջնակարգ հոսքային դպրոց» ՊՈԱԿ

170 870,3

«Ստեփանակերտի Հ.Թումանյանի անվան N 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

125 087,1

«Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակյանի անվան N 10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

196 622,1

«Ստեփանակերտի N 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

52 452,6

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

 102 414,4

«Ասկերանի Է.Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

102 414,4

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

 138 843,5

«Հադրութի Մ.Մանվելյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

138 843,5

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

 110 997,0

«Մարտակերտի Վ.Բալայանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

110 997,0

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

 219 476,4

«Մարտունու Ն.Ստեփանյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

138 888,0

«Ճարտարի Ազատամարտիկների անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

80 588,4

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

  82 486,4

«Քարվաճառի Վ.Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

82 486,4

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

 138 509,6

«Շուշիի Խ.Աբովյանի անվան միջնակարգ հոսքային դպրոց» ՊՈԱԿ

138 509,6

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

 127 988,0

«Բերձորի Վ.Թեքեյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

69 737,3

«Բերձորի Վ.Զատիկյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

58 250,7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2 671 059,4

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.3

 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2

խմբի 1 դասի «03. Պետական աջակցություն ԱՀ շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություններին»

ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին

 իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

1 295 308,5

«Ասկերանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1 295 308,5

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

 987 223,3

«Հադրութի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

987 223,3

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

1 489 620,7

«Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1 489 620,7

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

1 484 712,3

«Մարտունու շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1 484 712,3

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

 467 397,5

«Շահումյանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

467 397,5

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

 150 742,7

«Շուշիի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

150 742,7

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

1 423 293,5

«Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1 423 293,5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7 298 298,5

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.4

 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 3 խմբի 1 դասի

«01. Արհեստագործական ուսումնարաններ» ծրագրով նախատեսված

հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն

  327 312,9

«Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

133 896,9

«Մարտունու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

81 495,6

«Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան» հիմնադրամ

111 920,4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

  327 312,9

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.5

 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի

«01. Պետական աջակցություն մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ

առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

 108 904,9

«Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

108 904,9

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

  22 885,9

«Ասկերանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

22 885,9

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

  19 033,7

«Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

19 033,7

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

  23 250,0

«Մարտակերտի Ս. Հացպանյանի անվան մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

23 250,0

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

  18 766,5

«Մարտունու մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

18 766,5

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

   5 575,3

«Շահումյանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

5 575,3

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

  26 638,5

«Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

26 638,5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 225 054,8

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.6

 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի

 «02. Պետական աջակցություն արվեստի դպրոցներին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

   70 841,8

«Ասկերանի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

37 909,60

«Աստղաշենի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

32 932,2

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

   50 964,0

«Հադրութի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

20 400,00

«Տողի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

30 564,00

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

   59 434,4

«Մարտակերտի Ա.Հեքիմյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

28 768,3

«Վանքի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

30 666,1

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

   78 284,3

«Մարտունու Ա.Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

42 759,2

«Ճարտարի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

35 525,1

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

   52 685,5

«Շուշիի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

52 685,5

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

   39 182,3

«Բերձորի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

39 182,3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

  351 392,3

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.7

 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի

 «03. Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը
(հազար դրամով)

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն

  36 608,7

«Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

36 608,7

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

  15 636,8

«Ասկերանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

15 636,8

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

  15 875,6

«Հադրութի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

15 875,6

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

  20 758,6

«Մարտակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

20 758,6

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

  43 449,4

«Մարտունու մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

43 449,4

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

  11 081,1

«Շահումյանի «Խաչեն» մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

11 081,1

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

  14 018,3

«Շուշիի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

14 018,3

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

  17 881,1

«Բերձորի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

17 881,1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 175 309,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 4

 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի

 մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 04 բաժնի

 2 խմբի 1 դասի «06. Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ

առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

 306 239,9

«Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

    19 347,0

«Ասկերանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

    50 726,8

«Հադրութի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

    36 881,0

«Մարտակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

    55 346,3

«Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

    54 675,3

«Շահումյանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

    16 804,0

«Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

    15 746,2

«Քաշաթաղի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

    56 713,3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 306 239,9

 

Հավելված N 2

 

Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեից 

համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով

նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը

 

 

Անվանումը

Գումարը               (հազար դրամով)

1.

Ստեփանակերտի քաղաքային համայնք

1 316 633,5

2.

Ասկերանի շրջանի համայնքներ

166 237,6

3.

Հադրութի շրջանի համայնքներ

194 031,9

4.

Մարտակերտի շրջանի համայնքներ

254 204,4

5.

Մարտունու շրջանի համայնքներ

144 075,8

6.

Շահումյանի շրջանի համայնքներ

122 291,9

7.

Շուշիի շրջանի համայնքներ

51 016,1

8.

Քաշաթաղի շրջանի համայնքներ

284 234,8

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2 532 726,0

 

Հավելված N 3

 

Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի հավելուրդի օգտագործման ուղղությունները` ըստ առանձին տարրերի

 

Պետական բյուջեի հավելուրդի օգտագործման ուղղությունները ու դրանց տարրերի անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     (1 136 473, 7)

այդ թվում`

 

Փոխառու զուտ միջոցներ

         (1 136 473, 7)

այդ թվում`

 

Վարկերի և փոխատվությունների ստացում

     21 926 253,6

Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում

     (23 062 727,3)

 

Հավելված N 4

Աղյուսակ N 1

 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման,

փոփոխման, վերաձևապերպման) պարտադիր վճարների` 2019 թվականի համար սահմանված չափերը

 

Հ/Հ

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը

Հաշվարկման միավորը

Թույլտվության տրամադրման պարտադիր վճարի չափը  (դրամ)

Թույլտվության գործո­ղու­թյան ժամկետի երկարա­ձգման, փոփոխման, վերաձևակերպման պարտադիր վճարի չափը

1.

Ռադիոռելեային կապի գծեր

 

 

0

 

GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախա­կանություն, մեկ հատված

175 000

0

 

Ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախա­կանություն, մեկ հատված

20 000

0

2.

 

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր (բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ մասով նշված ցանցի տեսակների) 

 

 

 

 

-  Ստեփանակերտ քաղաքի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

105 000

0

 

-  Արցախի Հանրապե­տության մեկ  շրջանի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

10 500

0

 

- անլար ամրակցված հեռախոսացանց (կո­դի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

2 625 000

0

3.

 

 

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականու­թյուն (բազային (վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում` ըստ մեկ հաղորդող ռադիոհաճախա­կանու­թյան)

 

 

 

 

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն

266 000

0

 

 

25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն

283 000

0

4.

 

 

 

 

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր հեռահաղորդակցության շարժական համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

 

 

 

 

Արցախի Հանրապետության համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

4 100 000

0

5.

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ  (ամրակցված, շարժական)

անկախ կայանների քանակից

140 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 4

Աղյուսակ N 2

Ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների` 2019 թվականի համար սահմանված չափերը

 

Հ/Հ

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը

Հաշվարկման միավորը

Ռադիոհաճա­խականության օգտագործման վճարի չափը  (դրամ)

1.

Ռադիոռելեային կապի գծեր

 

 

 

GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

35 000

 

Ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

20 000

2.

 

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր (բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ մասով նշված ցանցի տեսակների) 

 

 

 

-  Ստեփանակերտ քաղաքի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

80 500

 

-  Արցախի Հանրապետության մեկ շրջանի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

12 100

 

-  անլար ամրակցված հեռախոսացանց                                                       (կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

8 750

3.

 

 

 

 

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն (բազային (վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում` ըստ  մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականության)

 

 

 

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն

21 000

 

 

25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն

140 000

4.

 

 

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր հեռահաղորդակցության շարժական համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

 

 

 

Արցախի Հանրապետության  համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

13 060 000

5.

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ                           (ամրակցված, շարժական)

անկախ կայանների քանակից, մեկ ռադիոհաճախականություն

35 000

 

          Հավելված N 1
          Աղյուսակ N 1
Արցախի Հանրապետության  2019 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների,  խմբերի և դասերի,  ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների
           
Բաժին Խումբ Դաս   Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
111 410 541,9
01     0100 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 13 316 311,1
  1   0110 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, ‎պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ 6 040 873,5
    1 0111 Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական կառավարում  3 647 541,8
      01 Օրենսդիր իշխանության մարմնի պահպանում 606 663,0
        ԱՀ Ազգային ժողով 606 663,0
      02 ԱՀ հաշվեքննիչ պալատի պահպանում 143 880,1
        ԱՀ հաշվեքննիչ պալատ 143 880,1
      03 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 2 896 998,7
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմ 564 392,4
        ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմ 223 117,0
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 362 923,3
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 353 259,4
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 294 455,5
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 165 137,0
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 124 534,2
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 159 195,0
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 149 984,4
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 122 314,0
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 111 829,2
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 265 857,3
    2 0112 Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ  1 385 742,4
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  1 262 742,4
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 1 262 742,4
      02 Ակցիզային դրոշմանիշների և դրոշմապիտակների ձեռքբերում 75 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 75 000,0
      03 Ընդհանուր օգտագործման ձևաթղթերի ու  խիստ հաշվառման փաստաթղթերի պատրաստման  ծախսեր 3 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 3 000,0
      04 ԱՀ գանձապետական համակարգի վճարահաշվարկային սպասարկման ծախսեր 45 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 45 000,0
    3 0113 Արտաքին հարաբերություններ  1 007 589,3
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  907 589,3
        ԱՀ արտաքին գործերի նախարարություն 787 706,7
        ՀՀ-ում ԱՀ մշտական ներկայացուցչություն 119 882,6
      02 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ 100 000,0
        ԱՀ կառավարություն 100 000,0
  3   0130 Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ 503 240,4
    1 0131 Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ  144 357,4
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  103 357,4
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 103 357,4
      02 Քաղաքացիական ծառայության  կադրերի ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության հետ կապված ծախսեր 40 000,0
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 40 000,0
      03 Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի կարգաբերում 1 000,0
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 1 000,0
    2 0132 Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ  258 873,8
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  212 285,6
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 212 285,6
      02 Տնային տնտեսությունների հետազոտություններ 31 355,5
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 31 355,5
      03 Գյուղատնտեսության փորձնական համատարած հաշվառում 15 232,7
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 15 232,7
    3 0133 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ  100 009,2
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 36 578,4
        Այլ մարմիններ 36 578,4
      02 Պաշտոնական տեղեկագրի հրատարակման ծախսեր 13 000,0
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 13 000,0
      03 Պետական աջակցություն «Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 40 430,8
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 40 430,8
      04 Տեղեկատվական և վերլուծական աշխատանքների իրականացման ծախսեր 10 000,0
        ԱՀ կառավարություն 10 000,0
  4   0140 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք 72 643,3
    1 0141 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք  72 643,3
      01 Գիտություն 38 025,6
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 38 025,6
      02 Պետական աջակցություն «Արցախի գիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 34 617,7
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 34 617,7
  6   0160 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 666 827,9
    1 0161 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)  666 827,9
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 239 653,6
        ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 38 882,8
        ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով 200 770,8
      02 Ընտրություններ                                                                     111 062,6
        ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 111 062,6
      03 Պետական աջակցություն «ԼՂՀ դատական փորձաքննությունների լաբորատորիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 33 011,7
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 33 011,7
      04 «Գեոդեզիայի, քարտեզագրման, հողաշինարարության և անշարժ գույքի գնահատման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ծառայությունների գնման գծով պետական պատվեր 68 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 68 000,0
      05 Կադաստրային գործերի տրանսֆորմացում, չծածկագրված կադաստրային գործերի տեղադրում և կադաստրային գործերի արդիականացում 15 100,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 15 100,0
      06 ԱՀ տարածքի բազային պետական մասշտաբային շարքի 1:10000 մասշտաբի պլանային տեղագրական քարտեզների թարմացման աշխատանքներ 200 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 200 000,0
  7     Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 3 500 000,0
    1   Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 3 500 000,0
      01 Ներգրավված փոխառու միջոցների  սպասարկման ծախսեր (տոկոսավճարներ) 3 500 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 3 500 000,0
  8   0180 Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 2 532 726,0
    1 0181 Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 2 532 726,0
      01 Դոտացիաների տրամադրում համայնքների բյուջեներին  2 532 726,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 2 532 726,0
02     0200 ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 250 000,0
  2   0220 Քաղաքացիական պաշտպանություն 250 000,0
    1 0221 Քաղաքացիական պաշտպանություն 250 000,0
      01 Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ 250 000,0
        ԱՀ կառավարություն 250 000,0
03     0300 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 7 755 399,7
  1   0310 Հասարակական կարգ և անվտանգություն 5 102 347,9
    1 0311 Ոստիկանություն 2 911 179,1
      01 Հասարակական  կարգի պահպանության ապահովում 2 668 115,5
        ԱՀ ոստիկանություն 2 668 115,5
      02 Պետավտոհամարանիշների ձեռքբերում 24 750,0
        ԱՀ ոստիկանություն 24 750,0
      03 Արտագերատեսչական պահակության պահպանություն 218 313,6
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 218 313,6
    2 0312 Ազգային անվտանգություն 2 191 168,8
      01 Ազգային անվտանգության ապահովում 2 191 168,8
        ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայություն 2 191 168,8
  2   0320 Փրկարար ծառայություն 1 353 033,7
    1 0321 Փրկարար ծառայություն 1 353 033,7
      01 ԱՀ փրկարար ծառայության պահպանում 1 353 033,7
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 1 353 033,7
  3   0330 Դատական գործունեություն և իրավական  պաշտպանություն 789 646,1
    1 0331 Դատարաններ  596 416,4
      01 ԱՀ դատարանների պահպանում     587 025,8
        ԱՀ դատական դեպարտամենտ 587 025,8
      02 ԱՀ դատարանների պահուստային ֆոնդ     9 390,6
        ԱՀ դատական դեպարտամենտ 9 390,6
    2 0332 Իրավական պաշտպանություն 193 229,7
      01 Քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց պատճառված վնասի և այլ պարտավորությունների հատուցման ենթակա ծախսեր 100 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 100 000,0
      02 ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր 47 452,7
        ԱՀ  մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ 47 452,7
      03 Հանրային պաշտպանի գրասենյակի պահպանում 45 777,0
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 45 777,0
  4   0340 Դատախազություն 510 372,0
    1 0341 Դատախազություն 510 372,0
      01 ԱՀ դատախազության պահպանում 510 372,0
        ԱՀ դատախազություն 510 372,0
04     0400 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 16 608 460,7
  1   0410 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ 5 343 203,7
    1 0411 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ  5 343 203,7
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 551 211,4
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 551 211,4
      02 Տնտեսական զարգացման ծրագրեր 436 000,2
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 436 000,2
      03 ԱՀ ընդերքի ուսումնասիրման ծրագիր 120 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 120 000,0
      04 Պետական աջակցություն «Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» հիմնադրամին 35 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 35 000,0
      05 Պետական աջակցություն Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը  13 973,1
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 13 973,1
      06 Պետական աջակցություն ԼՂՀ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 46 027,4
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 46 027,4
      07 Չգործող պետական ձեռնարկությունների գույքի պահպանման ծախսեր 16 602,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 16 602,0
      08 Աջակցություն Արցախի ներդրումային հիմնադրամին 4 000 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 4 000 000,0
      09 Պետական և համայնքային գույքի տեղեկատվության տրամադրման, հաշվառման, գույքագրման և գրանցման աշխատանքների իրականացում 35 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 35 000,0
      10 Պետական և համայնքային գույքի մասնավորեցման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 3 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 3 000,0
      11 Պետական աջակցություն «Սպասարկում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 86 389,6
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 86 389,6
  2   0420 Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն 5 082 269,8
    1 0421 Գյուղատնտեսություն  5 082 269,8
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  303 158,7
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  205 211,8
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն 97 946,9
      02  Պետական աջակցություն «Բույսերի պաշտպանության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 32 926,2
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  32 926,2
      03 Մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման և սորտափորձարկման գծով պետական պատվեր 22 417,7
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  22 417,7
      04 Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում 82 265,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  82 265,0
      05 Պատվաստուկների և այլ հակահամաճարակային միջոցառումների համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերում 79 825,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  79 825,0
      06 Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ 306 239,9
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  306 239,9
      07 Խորհրդատվական և տպագրական ծառայությունների ու մոնիտորինգի կազմակերպում 18 000,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  18 000,0
      08 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետհամարանիշների և հատուկ  փաստաթղթերի պատվիրում 653,4
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  653,4
      09 Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորում 10 400,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  10 400,0
      10 Աջակցություն գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին 1 500 000,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  1 500 000,0
      11 ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարության համակարգի հիմնարկների համար կենտրոնացված կարգով գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում 1 000,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  1 000,0
      12 Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր 2 462 514,8
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  2 414 514,8
        ԱՀ կառավարություն  48 000,0
      13 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում և բուսական ու կենդանական ծագմամբ հումքի և նյութերի լաբորատոր փորձաքննություն 42 369,1
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  42 369,1
      14 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ 500,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  500,0
      15 Արցախի Հանրապետությունում անասնապահության զարգացման խթանման ծրագիր 150 000,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  150 000,0
      16 Անասնագլխաքանակի հաշվառում, համարակալում 20 000,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  20 000,0
      17 Անասնապահության կանոնակարգում և արոտների կառավարում 50 000,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  50 000,0
  3   450 Վառելիք և էներգետիկա 2 300 000,0
    5 0454 Էլեկտրաէներգիա 2 300 000,0
      01 Բնակչության կողմից սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծախսերի որոշ մասի սուբսիդավորում 2 300 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 2 300 000,0
  5   450 Տրանսպորտ 201 555,8
    1 0451 Ճանապարհային տրանսպորտ 41 150,0
      01 Պետական ֆինանսական աջակցություն նպատակային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցմանը 41 150,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 41 150,0
    4 0454 Օդային տրանսպորտ  160 405,8
      01 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 148 005,8
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 148 005,8
      02 Ուղղաթիռների թռիչքների ապահովման ծախսեր 10 000,0
        ԱՀ կառավարություն  10 000,0
      03 Թռիչքային պիտանելիության ապահովման ծառայություններ 2 400,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 2 400,0
  7   0470 Այլ բնագավառներ 383 964,4
    2 0472 Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ 358 964,4
      01 Պատվիրակությունների ընդունելություններ 358 964,4
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 358 964,4
    3 0473 Զբոսաշրջություն  25 000,0
      01 ԱՀ զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր 25 000,0
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 25 000,0
  9     Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) 3 297 467,0
    1   Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) 3 297 467,0
      01 Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր -12 500,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն -12 500,0
      02 Նյութական ռեսուրսների ԱՀ պետական պահուստի ձևավորում և պահպանում 250 000,0
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 250 000,0
      03 Պետական աջակցություն «Պետական պահուստ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 59 967,0
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 59 967,0
      04 Ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և կոմունալ տնտեսության գծով ԱՀ շրջանների կարողությունների զարգացման ծախսեր 3 000 000,0
        ԱՀ կառավարություն 3 000 000,0
05     0500 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 232 007,2
  4     Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 21 177,4
    1   Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 21 177,4
      01 Պետական աջակցություն ««Կանաչ Արցախ» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 21 177,4
        ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարություն 21 177,4
  6   0560 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 210 829,8
    1 0561 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 210 829,8
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 181 908,0
        ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարություն 181 908,0
      02 ԱՀ տարածքի մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի ծրագիր 6 000,0
        ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարություն 6 000,0
      03 ԱՀ տարածքի կոշտ կենցաղային թափոնների ուսումնասիրություն 2 660,0
        ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարություն 2 660,0
      04 ԱՀ տարածքի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի ծրագիր 5 000,0
        ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարություն 5 000,0
      05 ԱՀ բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման միջոցառումների ծրագիր 3 764,8
        ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարություն 3 764,8
      06 Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության միջոցառումների ծրագիր 1 497,0
        ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարություն 1 497,0
      07 ԱՀ տարածքի լքված, կոնսերվացված հանքավայրերի և արդյունաբերական թափոնների մոնիթորինգի ծրագիր 10 000,0
        ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարություն 10 000,0
06     0600 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 698 965,9
  3   0630 Ջրամատակարարում 400 000,0
    1 0631 Ջրամատակարարում  400 000,0
      01 Խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում 200 000,0
        ԱՀ կառավարություն  200 000,0
      02 Ջրամբարների, ջրանցքների, ջրատարների վերանորոգում, վերականգնում և պահպանում 200 000,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  200 000,0
  6   0660 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 298 965,9
    1 0661 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 298 965,9
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում  298 965,9
        ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն 298 965,9
07     0700 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 6 923 443,5
  1   0710 Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ 212 340,0
    1 0711 Դեղագործական ապրանքներ 198 340,0
      01 Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում 198 340,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 198 340,0
    3 0713 Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ 14 000,0
      01 Կենտրոնացված կարգով բժշկական սարքավորումների և պարագաների   ձեռքբերում 14 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 14 000,0
  2   0720 Արտահիվանդանոցային ծառայություններ 2 416 616,0
    1 0721 Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ 1 171 822,9
      01 Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ 1 171 822,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 1 171 822,9
    2   Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ 451 352,2
      01 Մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ 317 914,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 317 914,5
      02 Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 133 437,7
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 133 437,7
    3 0723 Ստոմատոլոգիական ծառայություններ  107 243,4
      01 Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 100 788,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 100 788,9
      02 6 և 12 տարեկան երեխաների բերանի խոռոչի հիգիենայի պահպանման ծառայություններ 6 454,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 6 454,5
    4 0724 Պարաբժշկական ծառայություններ 686 197,5
      01 Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ 220 528,3
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 220 528,3
      02 Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ 60 383,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 60 383,9
      03 Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ 201 145,3
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 201 145,3
      04 Օրթեզավորման մատուցման ծառայություններ 8 290,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 8 290,0
      05 Անգիոգրաֆիայի անցկացման ծառայություններ 195 850,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 195 850,0
  3   0730 Հիվանդանոցային ծառայություններ 2 494 012,4
    1 0731 Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ  1 123 237,2
      01 Տեղամասային հիվանդանոցների հիվանդանոցային բուժօգնության գծով կատարած ծախսերի փոխհատուցում  98 428,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 98 428,0
      02 Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ 267 041,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 267 041,2
      03 Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության ծառայություններ 757 768,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 757 768,0
    2 0732 Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ 552 734,3
      01 Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 128 772,4
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 128 772,4
      02 Մաշկային և սեռական ճանապարհներով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 40 284,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 40 284,9
      03 Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ 116 553,6
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 116 553,6
      04 Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ 46 849,6
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 46 849,6
      05 Չարորակ նորագոյացությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 171 080,1
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 171 080,1
      06 Վերականգնողական բժշկական օգնության ծառայություններ 49 193,7
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 49 193,7
    3 0733 Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների  ծառայություններ 818 040,9
      01 Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 393 290,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 393 290,0
      02 Մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության ծառայություններ 424 750,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 424 750,9
  4   0740 Հանրային առողջապահական ծառայություններ 787 939,7
    1 0741 Հանրային առողջապահական ծառայություններ 787 939,7
      01 Պետական աջակցություն «Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 317 286,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 317 286,5
      02 Դոնորական արյան հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 16 189,4
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 16 189,4
      03 Պետական աջակցություն «Հակապալարախտային դիսպանսեր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 119 253,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 119 253,9
      04 Պետական աջակցություն «Ա.Բունիաթյանի անվան Քաշաթաղի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 256 464,6
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 256 464,6
      05 Պետական աջակցություն «Շահումյանի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 78 745,3
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 78 745,3
  6   0760 Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 1 012 535,4
    1 0761 Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր 865 954,7
      01 «Հանրապետական բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալի համալրում 327 181,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 327 181,0
      02 Պետական աջակցություն «Դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 50 157,3
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 50 157,3
      03 ԱՀ առողջապահության նախարարության բժշկական պահեստ 11 540,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 11 540,2
      04 Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ծախսերի փոխհատուցում 180 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 180 000,0
      05 Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 182 927,1
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 182 927,1
      06 Մարզիկների բժշկական  հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 15 600,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 15 600,0
      07 Բարեգործական ծրագրերի օժանդակություն 38 100,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 38 100,0
      08 Հաշմանդամ երեխաների առողջության վերականգնման ծառայություններ 10 349,1
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 10 349,1
      09 Փորձի փոխանակման նպատակով հրավիրված և ուղեգրված մասնագետներին  տրամադրվող փոխհատուցում 5 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 5 000,0
      10 Աուտիզմի և մանկական ուղեղային կաթվածով տառապող հիվանդ երեխաների ցերեկային խնամքի ծառայություններ 8 600,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 8 600,0
      11 Դեղերի և բժշկական թափոնների ոչնչացման ծախսեր 36 500,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 36 500,0
    2 0762 Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 146 580,7
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  146 580,7
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 146 580,7
08     0800 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 3 160 859,7
  1   0810 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 346 874,5
    1 0811 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 346 874,5
      01 ԱՀ-ում ֆուտբոլի զարգացման միջոցառումներ 94 200,0
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 94 200,0
      02 Մարզական միջոցառումներ 171 238,0
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 171 238,0
      03 Պետական աջակցություն «Կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական կենտրոն» հասարակական կազմակերպությանը 31 436,5
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 31 436,5
      04 Օգնություն մարզֆեդերացիաներին 50 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 50 000,0
  2   0820 Մշակութային ծառայություններ 1 523 918,1
    1 0821 Գրադարաններ 100 102,5
      01 Պետական աջակցություն գրադարաններին  100 102,5
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 52 582,3
        Ասկերանի  շրջանի վարչակազմ 6 029,3
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 7 227,5
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 6 612,7
        Մարտունու շրջանի  վարչակազմ 8 241,0
        Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ 10 367,9
        Քաշաթաղի  շրջանի  վարչակազմ 9 041,8
    2 0822 Թանգարաններ և ցուցասրահներ 102 462,4
      01 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պատկերասրահ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 10 116,0
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 10 116,0
      02 Պետական աջակցություն թանգարաններին  92 346,4
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 92 346,4
    3 0823 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 357 337,0
      01 Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին 350 490,4
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 145 157,1
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 22 314,2
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 21 437,8
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 28 707,1
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 60 752,4
        Շահումյանի շրջանի  վարչակազմ 23 137,2
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 48 984,6
      02 Պետական աջակցություն  «Շախմատի կենտրոնական տուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 6 846,6
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 6 846,6
    4 0824 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 35 771,9
      01 Պետական աջակցություն  ԼՂՀ պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 35 771,9
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 35 771,9
    5 0825 Արվեստ 727 360,3
      01 Պետական աջակցություն  «Արցախի ձայն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 53 795,1
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 53 795,1
      02 Պետական աջակցություն թատրոններին 126 549,8
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 126 549,8
      03 Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին 416 155,4
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 390 016,9
        Շուշիի  շրջանի վարչակազմ 4 565,2
        Քաշաթաղի  շրջանի  վարչակազմ 21 573,3
      04 Մշակութային միջոցառումներ 104 500,0
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 104 500,0
      05 «Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց  պատվովճարներ 3 360,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 3 360,0
      06 Կենտրոնացված կարգով գույքի, երաժշտական գործիքների և բեմական հագուստի ձեռքբերում 20 000,0
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 20 000,0
      07 Մշակութային միասնական պորտալ համակարգի ստեղծում 3 000,0
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 3 000,0
    7 0827 Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում 200 884,0
      01 Պետական աջակցություն «Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 80 884,0
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 80 884,0
      02 Հուշարձանների վերականգնման և պահպանման ծախսեր 120 000,0
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 120 000,0
  3   0830 Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ 821 083,7
    1 0831 Հեռուստառադիոհաղորդումներ 664 085,9
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 27 958,1
        ԱՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 27 958,1
      02 Հեռուստատեսային և ռադիո ծառայություններ 387 344,0
        ԱՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 387 344,0
      03 Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման գծով պետական պատվեր 240 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 240 000,0
      04 «Ձայն արդարության» ռադիոկայանի պահպանում 8 783,8
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 8 783,8
    2 0832 Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 156 997,8
      01 Պետական աջակցություն թերթերին 152 497,8
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 94 120,9
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 10 613,5
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 7 417,1
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 7 328,7
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 6 571,4
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 7 318,2
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 5 654,0
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 7 134,1
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 6 339,9
      02 Հրատարակչական ծախսեր 4 500,0
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 4 500,0
  4   0840 Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ 244 000,0
    1 0841 Երիտասարդական ծրագրեր 34 000,0
      01 Երիտասարդական միջոցառումներ 34 000,0
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 34 000,0
    2 0842 Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ 135 000,0
      01 Նյութական աջակցություն Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընտրություններում 3 և ավելի տոկոս ձայն հավաքած կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին 45 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 45 000,0
      02 Պետական աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին և ոչ պետական թերթերին 90 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 90 000,0
    3 0843 Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ 75 000,0
      01 Կրոնի բնագավառի ծախսեր 70 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 70 000,0
      02 Կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների ոլորտի միջոցառումներ 5 000,0
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 5 000,0
  6   0860 Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող) 224 983,4
    1 0861 Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող) 224 983,4
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 224 983,4
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 224 983,4
09     0900 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 14 789 173,5
  1   0910 Նախադպրոցական  կրթություն 1 215 747,2
    1 0911 Նախադպրոցական կրթություն  1 215 747,2
      01 Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին 1 118 418,1
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 350 565,5
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 119 255,5
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 72 074,6
        Մարտակերտի  շրջանի վարչակազմ 176 573,0
        Մարտունու   շրջանի վարչակազմ 249 021,5
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 16 901,2
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 64 609,6
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 69 417,2
      02 Պետական աջակցություն ՀՕՄ-ի Արցախի մեկուսի մասնաճյուղի «Սոսե» մանկապարտեզներին 67 329,1
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 67 329,1
      03 Նախադպրոցական հիմնարկներ 30 000,0
        ԱՀ կառավարություն 30 000,0
  2   0920 Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 10 050 598,7
    1 0921 Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 10 050 598,7
      01 Պետական աջակցություն ԱՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին 2 671 059,4
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 157 571,7
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 1 592 772,4
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 102 414,4
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 138 843,5
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 110 997,0
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 219 476,4
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 82 486,4
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 138 509,6
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 127 988,0
      02 Պետական աջակցություն «Շուշիի երաժշտանոցի ընկերակցության Դ.Ղազարյանի անվան բարեգործական գիշերօթիկ երաժշտանոց»-ին 81 240,8
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 81 240,8
      03 Պետական աջակցություն ԱՀ շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություններին 7 298 298,5
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 1 295 308,5
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 987 223,3
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 1 489 620,7
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 1 484 712,3
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 467 397,5
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 150 742,7
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 1 423 293,5
  3   0930 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն 633 471,6
    1 0931 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն 327 312,9
      01 Արհեստագործական ուսումնարաններ 327 312,9
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն            327 312,9
    2 0932 Միջին մասնագիտական կրթություն 306 158,7
      01 «Ստեփանակերտի Սայաթ -Նովայի անվան  երաժշտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  137 990,2
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 137 990,2
      02 «Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան պետական հումանիտար քոլեջ»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  71 771,6
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 71 771,6
      03 «Ստեփանակերտի պարարվեստի քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների  տրամադրում  71 465,6
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 71 465,6
      04 «Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան պետական բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  24 931,3
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 24 931,3
  4   0940 Բարձրագույն կրթություն 948 431,2
    1 0941 Բարձրագույն  մասնագիտական կրթություն 948 431,2
      01 Պետական աջակցություն Գյուրջյան կիրառական արվեստի ինստիտուտին 9 366,0
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 9 366,0
      02 «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  432 742,0
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 432 742,0
      03 «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  506 323,2
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 506 323,2
  5   0950 Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն  897 253,5
    1 0951 Արտադպրոցական դաստիարակություն 781 653,5
      01 Պետական աջակցություն մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններին 225 054,8
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 108 904,9
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 22 885,9
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 19 033,7
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 23 250,0
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 18 766,5
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 5 575,3
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 26 638,5
      02 Պետական աջակցություն արվեստի դպրոցներին 351 392,3
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 70 841,8
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 50 964,0
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 59 434,4
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 78 284,3
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 52 685,5
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 39 182,3
      03 Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին 175 309,6
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 36 608,7
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 15 636,8
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 15 875,6
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 20 758,6
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 43 449,4
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 11 081,1
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 14 018,3
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 17 881,1
      04 Պետական աջակցություն «Հանրապետական մանկապատանեկան շախմատի մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 29 896,8
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 29 896,8
    2 0952 Լրացուցիչ կրթություն 115 600,0
      01 ԱՀ քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման գծով պետական պատվեր 16 000,0
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 16 000,0
      02 Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրեր 99 600,0
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 99 600,0
  6   0960 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ  771 772,3
    1 0961 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ  771 772,3
      01 Պետական աջակցություն արտասահմանյան բուհերում ԱՀ-ից նպատակային ուսումնառություն ստացող ուսանողներին 40 000,0
        ԱՀ կառավարություն 40 000,0
      02 Կրթական միջոցառումների ծրագրեր  20 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 20 000,0
      03 Պետական աջակցություն «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 68 277,2
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 68 277,2
      04 Բուհերում սովորող ուսանողներին տրվող  փոխհատուցում 293 959,0
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 293 959,0
      05 Պետական աջակցություն «Պոլ Էլյուարի Տուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն» հիմնադրամին 4 468,4
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 4 468,4
      06 Դասագրքերի, ուսումնամեթոդական, ուսումնաօժանդակ գրականության, նյութերի, մասնագիտական գրականության ձեռքբերում  149 994,3
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 149 994,3
      07 Հրատարակչական ծախսեր 10 340,0
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 10 340,0
      08 Դպրոցականների և ուսանողների ամառային հանգստի կազմակերպում 54 426,1
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 54 426,1
      09 Օլիմպիադաներ, մրցույթներ և փառատոներ 23 206,3
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 22 751,3
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 455,0
      10 ԱՀ ռազմահայրենասիրական և արտադպրոցական միջոցառումների ծախսեր 13 144,0
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 12 849,0
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 295,0
      11 Գիտաժողովների և խորհրդաժողովների ծախսեր 10 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 10 000,0
      12 Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներ 7 230,5
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 7 230,5
      13 Մեթոդական oգնություն, փորձի փոխանակման միջոցառումներ 14 180,5
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 14 180,5
      14 Կենտրոնացված կարգով  կրթական և մարզական հաստատությունների համար գույքի ձեռքբերում և տեղափոխում 31 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 31 000,0
      15 Ներառական կրթության միջոցառումներ 31 546,0
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 31 546,0
  8   0980 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 271 899,0
    1 0981 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 271 899,0
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում 271 899,0
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 271 899,0
10     1000 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 23 641 016,5
  1   1010 Վատառողջություն և անաշխատունակություն 96 914,3
    1 1011 Վատառողջություն 16 088,4
      01 Գործատուի մոտ աշխատողի աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում 16 088,4
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 16 088,4
    2 1012 Անաշխատունակություն 80 825,9
      01 Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով ապահովում և աչքի պրոթեզավորում 56 100,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 56 100,0
      02 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 24 725,9
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 24 725,9
  2   1020 Ծերություն 14 219 904,2
    1 1021 Ծերություն 14 219 904,2
      01 Սպայական անձնակազմի  և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ 966 240,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 966 240,0
      02 Շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ 24 500,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 24 500,0
      03 Սոցիալական կենսաթոշակներ 780 882,5
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 780 882,5
      04 Օրենքով և ԱՀ նախագահի հրամանագրով սահմանված կենսաթոշակներ և դրամական պարգևատրումներ  152 400,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 152 400,0
      05 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 118 881,7
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 118 881,7
      06 Աշխատանքային կենսաթոշակներ 10 377 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 10 377 000,0
      07 Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդնում 1 800 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 1 800 000,0
  3   1030 Հարազատին կորցրած անձինք  240 000,0
    1 1031 Հարազատին կորցրած անձինք  240 000,0
      01 Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստ 240 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 240 000,0
  4   1040 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 5 245 635,1
    1 1041 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 5 245 635,1
      01 Դրամական օժանդակություն ԱՀ պաշտպանության ժամանակ երկու և ավելի զոհ տված ընտանիքներին   32 400,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 32 400,0
      02 Միանվագ պարտադիր պետական ապահովագրական վճարներ ԱՀ պաշտպանության և փրկարարական ծառայության ժամանակ հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին և զոհված (մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների ընտանիքներին 40 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 40 000,0
      03 Պետական նպաստներ  2 784 540,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 2 784 540,0
      04 Պետական աջակցություն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին  45 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 45 000,0
      05 Դրամական (նյութական) օգնություն սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին և ընտանիքներին   90 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 90 000,0
      06 ԱՀ-ում ծնելիության խթանում  1 395 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 1 395 000,0
      07 Վարժական հավաքների, զինծառայության և փրկարարական ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում 79 800,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 79 800,0
      08 Պետական աջակցություն Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N1 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 56 602,6
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 56 602,6
      09 Պետական աջակցություն «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 52 130,5
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 52 130,5
      10 Դրամական աջակցության տրամադրում երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաներին 1 540,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 1 540,0
      11 Զոհված (մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 4 200,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 4 200,0
      12 Ամուսնության միանվագ նպաստների տրամադրում 300 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 300 000,0
      13 ԱՀ հիշարժան օրերի կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնության վճարում 261 422,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 261 422,0
      14 Առաջին դասարան ընդունվող երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 53 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 53 000,0
      15 Քաղաքացիների խնայողությունների ինդեքսավորման ծախսեր 50 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 50 000,0
  5   1050 Գործազրկություն 65 077,0
    1 1051 Գործազրկություն 65 077,0
      01 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում 2 250,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 2 250,0
      02 Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում 1 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 1 000,0
      03 Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող` աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում 15 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 15 000,0
      04 Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում 3 197,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 3 197,0
      05 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրում  3 630,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 3 630,0
      06 Պետական աջակցություն գործազուրկներին 40 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 40 000,0
  7   1070 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  1 291 890,0
    1 1071 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  1 291 890,0
      01 Վերաբնակիչների և փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումներ  256 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 256 000,0
      02 ԱՀ Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջաններում բնակիչների կողմից օգտագործված էլեկտրաէներգիայի կամ վառելափայտի դիմաց տրվող դրամական օգնություն  159 660,0
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 39 600,0
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 120 060,0
      03 Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների պատվովճարներ 21 600,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 21 600,0
      04 Ամենամսյա դրամական օգնություններ և պարգևավճարներ 774 630,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 774 630,0
      05 Բնակարան վարձելու կամ ժամանակավոր կացարանով ապահովման նպատակով ֆինանսական օգնության տրամադրում 80 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 80 000,0
  9   1090 Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 2 481 595,9
    1 1091 Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 643 902,3
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում  643 902,3
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 643 902,3
    2 1092 Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 1 837 693,6
      01 Սոցիալական ապահովության առանձին ծրագրերի վճարման հետ կապված ծառայություններ 36 990,7
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 36 990,7
      02 Կենսաթոշակների, պատվովճարների, աշխատանքային խեղման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման, ամենամսյա պարգևավճարների, դրամական օգնությունների և պարգևատրումների վճարման հետ կապված ծառայություններ 131 448,8
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 131 448,8
      03 ԱՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի կենսաթոշակների և դրամական պարգևավճարների փոստային առաքման ծախսեր 54 000,0
        ԱՀ պաշտպանության նախարարություն 54 000,0
      04 Աշխատաշուկայի հետազոտման աշխատանքների կազմակերպում 1 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 1 000,0
      05 Ձևաթղթերի, համակարգչային ծրագրերի ձեռքբերում, տեղադրում, շահագործում և սպասարկում 14 100,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 14 100,0
      06 Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստներ 1 080 154,1
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 1 080 154,1
      07 Առողջարանային բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի ձեռքբերում 90 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 90 000,0
      08 Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող բժշկին ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում 50 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 50 000,0
      09 ԱՀ ընտանիքների կարիքավորության գնահատման համակարգի մշակում և ներդնում 5 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 5 000,0
      10 Սոցիալ հոգեբանական վերականգնողական օգնության տրամադրում 10 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 10 000,0
      11 Գյուղական կամ քաղաքային, բացառությամբ Ստեփանակերտ և Շուշի քաղաքների բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն 240 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 240 000,0
      12 ԱՀ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող 1-ին, 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին և որոշ բնակավայրերի բնակիչներին օգտագործված էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի  դիմաց պետական ֆինանսական աջակցություն 125 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 125 000,0
11     1100 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 24 034 904,1
  1   1110 Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր 2 500 000,0
    1 1111 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 2 500 000,0
      01 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 2 500 000,0
        ԱՀ կառավարություն  2 500 000,0
  2     Այլ  ծախսեր 21 534 904,1
    1   Այլ  ծրագրեր 21 534 904,1
      01 Զորակոչման և այլ միջոցառումների կազմակերպման  հետ կապված ծախսեր 1 368 104,1
        ԱՀ պաշտպանության նախարարություն 1 368 104,1
      02 Կապիտալ ներդրումներ 19 086 800,0
        ԱՀ կառավարություն 19 086 800,0
      03 Հանրապետական միջոցառումների (միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությամբ) իրականացման ծրագրեր 120 000,0
        ԱՀ կառավարություն  120 000,0
      04 Հատուկ նպատակների ծախսեր 260 000,0
        ԱՀ կառավարություն  260 000,0
      05 Տոնական օրերի միջոցառումներ 150 000,0
        ԱՀ կառավարություն  150 000,0
      06 Գույքի գնման ծախսեր 300 000,0
        ԱՀ կառավարություն  300 000,0
      07 Նախորդ տարիներից առաջացած պարտքերի մարում 250 000,0
        ԱՀ կառավարություն  250 000,0