«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մյասին

                                                                                              ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

                                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                          դեկտեմբերի 13-ին

                                                                                «ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾ ԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՀԵԼՈՒ  

                                                                   ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ

                                                                                        ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մաuին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի ապրիլի 16-ի ՀO-27 oրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) տեքստում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տություն» բառերը՝ համապատասխան հոլովաձևերով, փոխարինել «Արցախի Հանրապետություն» բառերով՝ համապատասխան հոլովաձևերով, բացա­ռությամբ 1-ին հոդվածի, 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքին» բառերի։

 

Հոդված 2. Օրենքի 45-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետը,» բառերը:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ       

 

 

 2018թ. դեկտեմբերի 20

Ստեփանակերտ

ՀՕ-78-Ն