«Զենքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                               

                                                                                   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

                                                                                                                                                                                                                                       Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                           դեկտեմբերի 13-ին

                                                                            «ԶԵՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                                                                                      ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Զենքի մաuին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀO-41 oրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) տեքստում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն» բառերը՝ համապատասխան հոլովաձևերով, փոխարինել «Արցախի Հանրապետություն» բառերով՝ համապատասխան հոլովաձևերով,  բացառությամբ 20-րդ հոդվածի 11-րդ մասի և 26-րդ հոդվածի 6-րդ մասի:

 

Հոդված 2. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

  1. «բ» կետն ուժը կորցրած ճանաչել.
  2. «դ» կետից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր» բառերը.
  3. «ե» կետից հանել «կառավարությանն առընթեր» բառերը:

 

Հոդված  3. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասում «պետական վարչու­թյան» բառերը փոխարինել «ծառայության» բառով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ       

 

 

 2018թ. դեկտեմբերի 20

Ստեփանակերտ

ՀՕ-77-Ն